Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Научен съвет

Дейност и нормативна база:

Научният съвет при НЦРРЗ е колективен орган за управление. Организацията и дейността на Научния съвет се основават на Закона за висшето образование, Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за устройството и дейността на НЦРРЗ.

Численността на Научния съвет наброява 15 членове – 11, от които са хабилитирани и 4 са нехабилитирани лица.

  • определяне научната политика на НЦРРЗ в съответствие с приоритетите на МЗ, МОН, Европейските програми за научно сътрудничество и Правилника за устройството и дейността на НЦРРЗ;
  • обсъждане и утвърждаване на учебните програми и програми за научноизследователска и научно-приложна дейност;
  • следене и подпомагане развитието на академичния състав в НЦРРЗ;
  • контролиране процеса по обучение на докторанти за придобиване на образователна и научна степен „доктор“и научната степен „доктор на науките“.
Име, презиме, фамилия Специалност
1 доц. д-р Нина Атанасова Чобанова,
д.м. председател на НС
Радиобиология,
Радиационна хигиена
2 доц. Кремена Георгиева Иванова,
д.м. зам.-председател на НС
Радиационна хигиена
3 доц. д-р Жана Николаева Джунова, д.м Радиобиология,
Клинична лаборатория
4 доц. д-р Илона Михайлова Гюлева, д.м. Радиобиология, Клинична лаборатория
5доц. Росица Петрова Христова, д.м. Радиобиология
6 доц. Росица Михайлова-Каменова
Тоцева, д.м.
Радиационна хигиена
Санитарна химия
7доц. Петър Иванов Триндев, дм
8доц. д-р Манаси Добринов Николов, д.м. Онкология
9 доц. Десислава Звездомирова
Костова-Лефтерова, д.м.
Медицинска радиологична физика
10 проф. д-р Пламен Стоянов
Димитров, д.м.
Радиационна хигиена
11 проф. Димитър Василев
Тонев, д.ф.
Физика
12 проф. д-р Вили Славчев Захариев, д.м. Радиобиология
13 д-р Андрей Милчев Милчев Радиобиология,
Вътрешни болести
14 ас. Невена Янчова Анева, д.м. Радиобиология
15 физ. Бистра Кънчева Куновска ––-

Правилник за организацията и дейността на Научния съвет