Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

АКРЕДИТАЦИЯ – БДС EN ISO/IEC 17020:2012 – ОРГАН ЗА КОНТРОЛ

НЦРРЗ е акредитиран Орган за контрол от вида А с рег. № 251 ОКА, съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17020:2012 и е преакредитиран на 29.09.2023 г.

Обхватът на акредитация включва:

  • Професионално облъчване;
  • Постъпване на изкуствени, излъчващи гама-кванти радионуклиди в организма на персонал и население;
  • Радиационна защита и радиационни параметри на работна и жизнена среда;
  • Радиационна защита при диагностични рентгенови уредби;
  • Радиологични показатели на вода, предназначена за питейно-битови цели; натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели; на отпадъчни води, зауствани във водни обекти; на повърхностни и подземни води;
  • Съдържание на радионуклиди в селскостопански продукти, предназначени за човешка консумация (преработени, частично преработени и непреработени) и храни (мляко и млечни продукти, детски храни, други храни – с изключение на несъществени храни, и течни храни);
  • Съдържание на радиоактивни вещества в козметични продукти;
  • Специфична активност в почвени слоеве, строителни материали и отпадъци;
  • Съдържание на радионуклиди в материали на стоки, съдържащи радиоактивни вещества.

Важно!
Поръчки към органа за контрол се приемат след предварително съгласуване по телефон или електронна поща.

Декларация за конфиденциалност

Декларация за предоставяне на лични данни

Правила за ползване на акредитационния символ на ИА „БСА“

Процедура за разглеждане на жалби и възражения

Сертификат за акредитация с рег. № 251 ОКА/29.09.2023

Сектор 1 – Дозиметрия на външното облъчване

Важно!: НЦРРЗ не предлага замяна на касети при условие, че те са изгубени или повредени.

За контакт:
Ръководител: Даниела Драганова
GSM. 0879 590 553
Е-mail:

Извадка от Тарифа на таксите – код 12 и следващи към чл. 29в
Заявка за дозиметричен контрол – Сектор 1
Сведение за лицата и използваните дозиметри
Анекс към договор
Договор за извършване на контрол на професионално облъчване
Декларация за предоставяне на лични данни
Анкетна карта

Сектор 2 – Радиационни измервания, вътрешна дозиметрия и експертизи

За контакт:
Ръководител: Цветелин Црънчев
Тел.+359 2 954 98 75
Е-mail: tsetso@ncrrp.org

Заявка за дозиметричен контрол – Сектор 2
Декларация за предоставяне на лични данни

Сектор 3 – Инспекция „Контрол в ядрената енергетика“ (КЯЕ)

За контакт:
Ръководител: доц. Кремена Иванова
GSM: 0878 124 368
Е-mail: k.ivanova@ncrrp.org

Заявка за контрол в инсп. КЯЕ – Сектор 3 на ОК
Извадка от Тарифа на таксите – кодове 04 и следващи, 09, 10 от Приложение № 3 към чл. 29в
Декларация за предоставяне на лични данни

Сектор 4 – Лаб. „Мониторинг на облъчване на населението“

Лабораторията извършва анализи на води, храни, почви, строителни материали, козметични продукти и др. по различни радиологични показатели като: обща алфа-активност, обща бета-активност, съдържание на ест. уран, радий-226, стронций-90, радон-222, цезий-137 и гама-спектрометрични изследвания. За повече информация натиснете ТУК.

Важно!
Проби за анализ се приемат след предварително съгласуване по телефон или електронна поща.

За контакт:
Ръководител: доц. Росица Тоцева, д.м.,
Тел. 0878124361,
Е-mail: r.totzeva@ncrrp.otg

Гергана Иванова,
Тел. 0878124251,
Е-mail: g.ivanova@ncrrp.otg

Извадка от Тарифа на таксите – код 15 и следващи от Приложение № 3 към чл. 29в
Заявка за контрол – Сектор 4
Декларация за предоставяне на лични данни

Сектор 5 – Общ радиационен контрол

За контакт:
Ръководител: и.д. Филип Симеонов, мед. физ. ескперт
GSM. 0888136333
Е-mail: f.simeonov@ncrrp.org

Извадка от Тарифа на таксите – кодове 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 (11.03) и следващи от Приложение № 3 към чл.29в
Заявка за дозиметричен контрол (измерване на радиационни параметри на работна/жизнена среда) – ОК-А, Сектор 5
Декларация за обработка на лични данни – при заявки към ОК-А от физически лица