Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Периодични доставки на химикали, реактиви и консумативи, необходими за дейността на национален център по радиобиология и радиационна защита – по 15 броя обособени позиции

Периодични доставки на химикали, реактиви и консумативи, необходими за дейността на национален център по радиобиология и радиационна защита – по 15 броя обособени позиции 30.03.2020

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на химикали, реактиви и консумативи, необходими за дейността на Национален център по радиобиология и радиационна защита – по 15 броя обособени позиции“ .

Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) с адрес: 1606 София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, двор на ВМА, сграда 7 публикува документация за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Периодични доставки на химикали, реактиви и консумативи, необходими за дейността на Национален център по радиобиология и радиационна защита – по 15 броя обособени позиции“.

Критерий за възлагането на поръчката е  „Най-ниска цена“. Прогнозна стойност – 69 554 лв. /без ДДС/.

Срок за получаване на офертите: до 16.00 часа на 06.04.2020 г.

Лице за контакт: Ангелина Тодорова, 0878 124 346,
E-mail: a.todorova@ncrrp.org, Факс:  +359 2 8621059;

Офертите ще бъдат отворени в 11,00 ч. на 07.04.2020 г. в сградата на НЦРРЗ.

Обява
Документация обществена поръчка химикали
Документаиция консумативи 2020
Образец 1 – опис на документи
Образец 3 – предложение за изпълнение на поръчката
Образец 4 – Декларация за съгласие на договора
Образец 5 – декларация за срок на валидност на офертата
Образец 6 – Конфиденциалност
Образец 7 – Образец ценово предложение
Проект на договор
3_1 Приложение Техническа спецификация OП1
3_2 Приложение Техническа спецификация OП2
3_3 Приложение Техническа спецификация OП3
3_4 Приложение Техническа спецификация OП4
3_5 Приложение Техническа спецификация OП5
3_6 Приложение Техническа спецификация OП6
3_7 Приложение Техническа спецификация OП7
3_8 Приложение Техническа спецификация OП8
3_9 Приложение Техническа спецификация OП9
3_10 Приложение Техническа спецификация OП10   
3_11 Приложение Техническа спецификация OП11
3_12 Приложение Техническа спецификация OП12
3_13 Приложение Техническа спецификация OП13
3_14 Приложение Техническа спецификация OП14
3_15 Приложение Техническа спецификация OП15
3_16 Приложение Техническа спецификация OП16
7_1 Приложения Ценово предложение ОП1
7_2 Приложения Ценово предложение ОП2
7_3 Приложения Ценово предложение ОП3
7_4 Приложения Ценово предложение ОП4
7_5 Приложения Ценово предложение ОП5
7_6 Приложения Ценово предложение ОП6
7_7 Приложения Ценово предложение ОП7
7_8 Приложения Ценово предложение ОП8
7_9 Приложения Ценово предложение ОП9
7_10 Приложения Ценово предложение ОП10
7_11 Приложения Ценово предложение ОП11
7_12 Приложения Ценово предложение ОП12    
7_13 Приложения Ценово предложение ОП13
7_14 Приложения Ценово предложение ОП14
7_15 Приложения Ценово предложение ОП15
Протокол от комисия
Договор – Лабимекс
Договор – Ай Ви Ди
Договор – Химтекс