Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Отдел „Радиационна безопасност и медицинско осигуряване“

Отдел „Радиационна безопасност и медицинско осигуряване“ извършва държавен здравен контрол за спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда. Отделът извършва:

  • Медицинско наблюдение на лица, които работят с източници на йонизиращо лъчение;
  • Медицинско осигуряване на обществото, на отделни групи от него и на лицата, които работят с източници на йонизиращи лъчения, в случаите на радиационни аварии;
  • Медицинско наблюдение на лицата, облъчвани с източници на йонизиращи лъчения, при медицински изследвания или лечение;
  • Оценка на облъчването и на радиационния риск на населението като цяло или на групи от него.

ПРОЕКТИ

ПУБЛИКАЦИИ

НОРМАТИВНА УРЕДБА