Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Научен колегиум

Дейност и нормативна база:

В Научия колегиум участват всички специалисти с висше образование, работещи в НЦРРЗ.

Дейността му се изразява в:

  • обсъждане и приемане предложения за доклади и публикации;
  • разглеждане отчетите за научни командировки и специализации в чужбина;
  • разглеждане на специално подготвени обзори за нови направления и методи в световната наука, имащи отношение към дейността на НЦРРЗ;
  • обсъждане и одобряване предложенията за докторски дисертации съгласно ЗРАСРБ и Правилника за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ и на научната степен „доктор на науките“ при НЦРРЗ.

Правилник на Научния колегиум