Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Законова база

Решение № 241 от 25.04.2019 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на РБ през 2019-2020 уч. година

Такси за кандидатстване и обучение на докторанти в НЦРРЗ за 2023-2024 г.

Закон за висшето образование (обн. ДВ. бр. 112 от 27.12.1995 г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 01.03.2016 г.), 23.02.18г., в сила от 27.11.2018г.

Закон за развитието на академичния състав в РБ (обн. ДВ, 21.05.2010 г., изм. ДВ, бр. 68 от 02.08.2013 г.), изм. и доп. бр. 30 от 3.04.18г., в сила от 4.05.2018г.

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (приет с ПМС № 202 от 10.09.2010 г.; обн. ДВ. бр. 75 от 24.09.2010 г., изм. ДВ, бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от 28.07.2015 г.), изм. и доп. бр. 56 от 6.7.2018г.

Правилник на Научния колегиум

Правилник за организацията и дейността на научния съвет

Правилник за придобиване на академични длъжности

Правилник за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ и на научната степен „доктор на науките“

Европейско законодателство

Намерете интересуващ Ви правен акт:

https://europa.eu/european-union/law/find-legislation_bg

Директива 1999/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 февруари 1999 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно храните и хранителните съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение

Директива 1999/3/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 22.02.1999 г. относно съставянето на списък на Общността за храни и хранителни съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение

Директива на Съвета 80/68/ЕИО от 17.12.1979 г. относно опазването на подпочвените води от замърсяване, причинено от определени опасни вещества

Директива 76/464/ЕИО На Съвета от 04.05.1976 г. относно замърсяването, причинено от определени опасни вещества, зауствани във водната околна среда на Общн…

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Моля последвайте съответния линк:

Министерство на образованието и науката: https://www.mon.bg

Национална агенция за оценка и акредитация:https://www.neaa.government.bg

Национален център за информация и документация (НАЦИД): http://nacid.bg/bg

Автобиография (eвропейски формат):
http://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/curriculum-vitae