Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Услуги

Отдел „Държавен здравно-радиационен контрол“ отговаря за радиационната защита и измерва радиационни параметри на работна и жизнена среда на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения по параметър

 • въздушна керма за рентгенови уредби;
 • мощност на дозата гама-лъчение във въздуха за терени и площи на открито и в сгради;
 • повърхностно радионуклидно замърсяване чрез преки измервания.

Отделът извършва следните услуги по искане от физически и юридически лица при узаконяване на обект с обществено предназначение с ИЙЛ (вкл. за медицински цели):

I. Съгласуване на площадка и издаване на виза за проектиране.

Нормативна база:

 • чл. 135, ал. 2 от Наредба за радиационна защита (Приета с ПМС № 20 от 14 Февруари 2018 г., обн. ДВ, бр. 16 от 20.02.2018 г. ).
 • Наредба № 13 от 16 декември 2016 г. за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели.
 • НАРЕДБА № 36 от 21.07.2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (ДВ, бр. 63/ 2009 г.; изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 3 Октомври 2014 г..)
 • Закона за устройство на територията (ДВ. бр.1/ 2001г., изм. ДВ. бр. 21 от 13 Март 2020 г).

Документация:

 1. Заявление (образец);
 2. Удостоверение за актуално състояние на юридическо лице;
 3. Съдебно решение за регистрация или удостоверение за медицинска практика;
 4. Документ за собственост на помещенията или договор за наем;
 5. Разрешение за ползване на сградата от ДНСК;
 6. Техническо задание от собственика или ползвателя към проектанта;
 7. Техническа спецификация за ИЙЛ, сертификати, а за медицински цели и Декларации за съответствие (СЕ маркировка);
 8. Документи изисквани по чл.23. от Наредба №13 от 16 декември2016г. за осигуряване на радиационна защита при рентгенови уредби за медицински цели,
 9. Документ от съответната община за вида на сградата (жилищна, смесена, за обществено предназначение);

II. Съгласуване на инвестиционен проект: част „Лъчезащита/Анализ“ и оценка на радиационната защита.

Документация:

 1. Заявление (образец);
 2. Технически проект за строителство, съдържащ раздел „Техническа обосновка на радиационната защита“;
  2.1. Обосновка на мерките за радиационна защита при строителство или реконструкция, при експлоатация и извеждане от експлоатация, включително при радиационна авария в обекта;
  2.2. част „Анализ и оценка на радиационната защита“, която включва:
 • подробно техническо описание и характеристика на обекта с ИЙЛ, придружено с чертежи, схеми и други важни за радиационната защита сведения;
 • описание и характеристика на площадката;
 • анализ и оценка на всички ИЙЛ и възможни начини на радиационно въздействие върху персонала и населението, съответно на очакваните дози от външно и вътрешно облъчване при нормални условия и при радиационни аварии;
 • описание, анализ и оценка на техническите и организационните мерки за осигуряване на радиационна защита на персонала и населението при нормални условия и при радиационни аварии в обект с ИЙЛ, включително методите, техническите средства и обема на радиационния контрол, разполагането на помещенията, технологичното оборудване и контролно-измервателната апаратура в обекта, както и зонирането на територията във и около обекта с ИЙЛ.

3. Документ, регламентиращ взаимоотношенията с изпълнителя на дейностите по монтажа и предварителните изпитвания, ако има такъв;

4. В проектната документация на обект с ИЙЛ за всяко помещение, участък или територия се включват:
4.1. при работа с открити ИЙЛ: описание на вида и характера на планираните работи, използвани радионуклиди по видове, единична и обща активност, агрегатно състояние, химическа форма, максимална активност на работното място, годишно потребление, генерирани радиоактивни отпадъци и начина на съхранението им, други специфични характеристики и условия, свързани с радиационната защита;
4.2. при работа със закрити ИЙЛ: описание на вида и характера на планираните работи, използвани радионуклиди по видове, единична и обща активност, допустима активност на работното място, конструктивни размери и други специфични характеристики и условия, свързани с радиационната защита;
4.3. при работа с генератори на йонизиращи лъчения: описание на вида и характера на планираните работи, тип на устройството, вид, максимално анодно напрежение, максимален аноден ток, мощност, конструктивно описание и други ограничителни условия и специфични характеристики, свързани с радиационната защита, включително максимално допустимия брой едновременно работещи устройства в едно помещение (участък, територия);
4.4. при работа с ускорители, генератори на радионуклиди и други ИЙЛ със сложна радиационна характеристика: описание на вида и характера на планираните работи, тип, вид, радиационни свойства и характеристики на използваните ИЙЛ, конструктивни размери, генерирани радиоактивни отпадъци и начина на съхранението им, други специфични характеристики и условия, свързани с радиационната защита.

III. Съгласуване на експлоатационни документи за съответствие с нормативната уредба (Правилник за вътрешния ред, Инструкция за радиационна защита, Програма за дозиметричен контрол, План за действие на персонала при аварийни ситуации.

IV. Проверка на готовността за въвеждане в редовна експлоатация на обекти с ИЙЛ и проверка на документацията на обект с ИЙЛ за съответствие с нормативната уредба по радиационна защита:

IV.1. Заповеди за отговорни лица (ръководител обект, отговорник по радиационна защита, отговорник за дозиметричен контрол, заповед за персонала с право на работа в среда на йонизиращи лъчения);

IV.2. Актуални: свидетелства за правоспособност, анализ от специализиран медицински преглед с заключение пригоден за работа в среда на ЙЛ, договор за индивидуален дозиметричен контрол;

IV.3. Документи, доказващи съответствие: Протокол от измерен импеданс на контура „фаза-защитен проводник“, измерено заземяване на съответната уредба; договори за осигурено сервизно обслужване от фирма притежаваща лицензия от АЯР за извършване на монтаж и техническа поддръжка; контрол на качеството и изпитвания, съгласно Наредба № 2 от 5 февруари 2018 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване;

IV.4. Други.

V. Дозиметрични измервания за проверка на лъчезащитни свойства на стационарни прегради (стени, врати, паравани, др.)

VI. Участва в приемателна комисия отностно въвеждане в експлоатация на обекта и издава здравно становище.

Услугите за контрол в отдел „Държавен здравно-радиационен контрол“ се извършват след попълване на Заявление от клиента.

Заплащането на услугите е съгласно

Заявление за съгласуване на инвестиционен проект
Заявление за съгласуване на виза
Заявление за издаване на становище за въвеждане в експлоатация на обект с ИЙЛ