Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Лаб. „Радиационна защита при медицинско облъчване“

  • Лаборатория „Радиационна защита при медицинско облъчване“ разработва и прилага методики за измерване и оценка на дозата на пациента и за контрол на качеството в рентгеновата диагностика;
  • Извършва национални проучвания за облъчване на пациентите при медицински изследвания с йонизиращи лъчения;
  • Осъществява обучение на докторанти и следдипломно обучение по сп. „Медицинска радиологична физика“ и „Радиационна хигиена“, както и специализирани курсове по радиационна защита и осигуряване на качеството в медицинската радиология;
  • Разработва нормативни документи в областта на радиационната защита в медицината.

Лаборатория „Радиационна защита при медицинско облъчване“

Тел: +359 2 953 17 33; Факс: +359 2 8626036;
E-mail:rzmo@ncrrp.org 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

УСЛУГИ и АПАРАТУРА

ПРОЕКТИ

ПУБЛИКАЦИИ

ДИСЕРТАЦИИ и ДИПЛОМНИ РАБОТИ

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

НОРМАТИВНА БАЗА

ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА „Оценка на лъчевото натоварване“