Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лични данни

Защита на личните данни
Личните данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. По-конкретно, такива са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето (физическа идентичност); семейно положение и родствени връзки (семейна идентичност); професионална биография (трудова дейност); здравен статус и здравно състояние (здравна идентичност), други данни.

Местонахождение на Личните Ви данни: Личните Ви данни се обработват в НЦРРЗ, гр. София 1606, ул. „Г. Софийски“3, сграда 7. Съхранението на Вашите данни се извършват на адреса на НЦРРЗ.

Период на съхранение: Съгласно законите на Република България и в съответствие с вътрешните нормативни актове, съхранението няма да надвишава посочените периоди. След този период личните Ви данни, които се съхраняват при нас, ще бъдат необратимо унищожени. Всички лични данни, съхранявани от нас за известия, ще се съхраняват от нас до момента, в който ни уведомите, че повече не желаете да получавате тази информация.Какви са правата Ви: Обработката на лични данни в НЦРРЗ се извършва съобразно Политиката за поверителност и защита на личните данни в НЦРРЗ. Вие имате право на  достъп до личните данни, които НЦРРЗ събира директно и държи за Вас, на коригиране на грешки, на искане на заличаване или на възражение срещу обработването на личните Ви данни. Можете да го направите на тел. 0878124310, e-mail g.petkova@ncrrp.org или по пощата на адрес: гр. София 1606, ул. ,,Г. Софийски“ № 3, сграда 7 НЦРРЗ, Длъжностно лице по защита на личните данни.

Политика за защита на личните данни