Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Лаб. „Клинична биохимия, имунология и хематология“

Лабораторията е специализирана в провеждане на биохимични, хематологични и имунологични изследвания на професионално облъчени лица. 

Основни дейности:

1. Извършват се специализирани лабораторни изследвания по Държавен здравен контрол:

  • за издаване на разрешение за работа в среда на йонизиращи лъчения;
  • диспансерно наблюдение на лица, работещи в среда на йонизиращи лъчения от гр. София и Софийска област;
  • на рискови групи работници от АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД.

2. Извършва клиникохимични изследвания по медицински показания с цел уточняване на здравния статус на лицата;3. Провежда анализ на клетъчния и хуморалния имунитет на лица с по-високо дозово натоварване, на консултативни и често боледуващи пациенти;4. Изработва и поддържа контролна група за сравнение на провежданите изследвания. 

Завеждащ лаборатория:
доц. д-р Илона Гюлева, д. м. – клинична лаборатория, радиобиология

тел: +359 2 951 58 75; 0878 124 309 
Е-mail: i.guleva@ncrrp.org

Зам.-завеждащ лаборатория: 
Нина Андонова – медицински лаборант

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

УСЛУГИ И АПАРАТУРА

ДИСЕРТАЦИИ