Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Отдел „Радиобиология“

Отдел „Радиобиология“ има водеща роля за оценка на ефектите при ниски и много ниски дози на облъчване.В отдела се провеждат изследвания по договори с „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, хранилището за РАО в с. Нови Хан, както и на население, живеещо в рискови райони.Извършва се оценка на облъчването и на радиационния риск на населението като цяло или на групи от него.Осъществява се мониторинг на обществото, на отделни групи от него и на лицата, които работят с източници на йонизиращи лъчения, в случаите на радиационни аварии.Проучват се биологичните ефектите на лица, облъчвани с източници на йонизиращи лъчения при диагностични и терапевтични медицински процедури.

 • Цитогенетичен мониторинг на персонала, изложен на ниски дози радиационно облъчване, с цел оценка на генетичните увреждания, чрез анализ на хромозомни аберации, микронуклеуси, сестрински хроматиден обмен и молекулярни цитогенетични техники флуоресцентна ин ситу хибридизация (FISH) и ДНК анализ на маркирани гени;
 • Биодозиметрия при радиационни инциденти чрез стандартни цитогенетични методи и FISH;
 • Мониторинг на населението, изложено на ниски дози радиация, с цел идентифициране на радиационно индуцираните ДНК и клетъчни увреждания, чрез молекулярни, биохимични и имунохимични техники: ДНК увреждане и репарация; изменения в протеиновия синтез; експресия на heatshock протеини; определяне на клетъчната жизнеспособност; определяне на активни форми на кислорода (АФК);
 • Определяне на възпалителния статус на лица професионално изложени на облъчване с ниски дози йонизиращи лъчения или на население в следствие на медицински процедури;
 • Оценка на риска от сърдечно-съдови заболявания при лица професионално изложени на облъчване с ниски дози йонизиращи лъчения или на население в следствие на медицински процедури;
 • Анализ на полиморфизми в гени участващи във възплението;
 • Извършва се изпитване на природни и химически радиопротектори;
 • Провежда се обучение на докторанти и следдипломно обучение по специалност „Радиобиология“.

Началник-отдел „Радиобиология“

доц. Росица Христова, д. м. 
Тел: +359 2 953 15 96; GSM: 0878 124 339
E-mail:r.hristova@ncrrp.org

 • Единствена референтна лаборатория за биологична дозиметрия в България;
 • Системно наблюдение на персонала, изложен на ниски дози радиационно  облъчване, с цел оценка на генетичните увреждания чрез прилагането на  цитогенетичен мониторинг посредством хромозомни аберации,  микронуклеуси, сестрински хроматиден обмен и молекулярни  цитогенетични техники (FISH) и ДНК анализ на маркирани гени;
 • Биодозиметрия при радиационни инциденти чрез стандартни цитогенетични методи и FISH;
 • Обучение на докторанти и следдипломно обучение по радиобиология.

Контакти:
Тел: +359 2 953 15 96; Факс:

доц. Росица Христова, д. м. E-mail:r.hristova@ncrrp.org
Нора Костова-Колева, д. б. E-mail:n.kostova@ncrrp.org
Невена Анева, д. м. E-mail:n.aneva@ncrrp.org
Любомира Попова-Хаджийска E-mail:l.hadjiiska@ncrrp.org
Албена Стайнова E-mail:a.staynova@ncrrp.org
Гергана Савова E-mail:g.savova@ncrrp.org
Димка Георгиева E-mail:d.georgieva@ncrrp.org
Илонка Иванова E-mail:i.ivanova@ncrrp.org

Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на МС от 2007 г. (обн. ДВ. бр.83 от 16.10. 2007 г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 23.10.2012 г.) 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

УСЛУГИ И АПАРАТУРА

ПРОЕКТИ

ПУБЛИКАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

ДИСЕРТАЦИИ