Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

АНТИКОРУПЦИЯ, КОНФЛИКТИ И ЖАЛБИ

Комисия за текущ превантивен контрол по конкретни сигнали за корупция

Във връзка с изпълнение на мерките по Програмата за изпълнение на стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията в системата на здравеопазването и Гражданската конвенция за корупцията, ратифицирана със закон, приет от 38-то Народно събрание на 10.05.2000 г., в сила от 01.11.2003 г., в НЦРРЗ е създадена комисия за текущ превантивен контрол по конкретни сигнали на граждани. Тя осъществява следните задачи:

  • извършва оценка на корупционния риск на всички нива в структурата на Центъра;
  • създава организация за периодичен анализ на инициативите, препоръките и резултатите от работата по превенция на корупцията;
  • анализира жалбите, които сочат за незаконосъобразни действията при осъществяването на държавен здравен контрол, както и при извършване на други услуги, поискани от гражданите.

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, могат да бъдат подавани по някой от следните начини:

При подаване на сигнали от Ваша страна се предоставят следните данни:

  • трите Ви имена;
  • адрес за кореспонденция;
  • телефон за контакт;
  • данни за институциите, които вече сте информирали (ако има такива);
  • адрес на електронната Ви поща.

Уведомяваме Ви, че съгласно разпоредбата на чл.111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс „не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години“.

НЦРРЗ е администратор на лични данни (съгласно Закона за защита на личните данни) и като такъв гарантира конфиденциалността на гражданите, подали сигнал към комисията!