Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОЕКТИ

Проект „Специализирани обучения за териториална администрация“ – BG05SFOP001-2.019-0015, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

Проект „Проучване на колективните дози на населението на Европа от медицинско облъчване“ (DDM2); договор – ENER/10/NUCL/SI 2.581237

Проект „Европейска мрежа за биологична дозиметрия“ (RANEB)

Проект „Радиационен статус на крайбрежието на Черно море“ (RACE)

Проект „Обновяване на Вторичната Стандартна Дозиметрична Лаборатория (SSDL) в Националния център по радиобиология и радиационна защита“

Регионален проект за техническо сътрудничество  на МААЕ RER 9/093 „Укрепване на радиационната защита на пациента и контрол на медицинското облъчване“

Проект „Разработване на облъчени храни, предназначени за имунно-подтиснати пациенти и други потенциални целеви групи“

Проект „Разработване на съвременни дозиметрични техники за диагностичната и интервенционална радиология“

Проект „Радиационные и радиобиологические исследования в полях излучений установок ОИЯИ и в окружающей среде“

Проект „Радиационно индуцирани взаимодействия на хетеродимера Ku70/80 с протеина  Mre11“

Проект „Въздействие на професионалното облъчване върху работещите в „АЕЦ Козлодуй“ през 2011-2013г.“

Проект „Индивидуален дозиметричен контрол с индивидуални филмови дозиметри на 150 лица от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, работещи с източници на йонизиращи лъчения през 2012 г.“

Проекти по Национална програма за действие по околна среда и здраве

ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ

Служителите на НЦРРЗ участват в разработването на нормативни документи, регламентиращи всички дейности за защита на населението и на отделни групи от него от въздействието на йонизиращите лъчения:

 • Закон за здравето и наредби, свързани с неговото прилагане;
 • наредби за утвърждаване на медицински стандарти;
 • подзаконови нормативни актове, свързани с прилагането на Закона за безопасно използване на ядрената енергия;
 • становища и предложения за изменение на нормативни документи.

Служителите на НЦРРЗ активно участват в изготвянето на документи на международни организации по проблемите на радиационната защита:

 • докладите на UNSCEAR за облъчване на населението с йонизиращи лъчения (2000 г.) и обобщена информация за използването на йонизиращи лъчения в България (2008 г.)
 • Международни основни норми за радиационна защита на МААЕ (IBSS)
 • Директива на Съвета за определяне на основни норми за радиационна защита (EBSS).

Служителите на НЦРРЗ участват в експертни съвети и работни групи на национални и международни организации:

 • експертни групи към държавни ведомства;
 • работни групи за създаване на технически документи (TECDOC) и стандарти за безопасност (SS) към МААЕ;
 • в борда на Европейската асоциация на ръководителите на компетентните държавни органи по радиационна защита (HERCA) и в групите за: медицински приложения на ИЙЛ, радиационни аварии (WGE), европейски радиационен паспорт и свободно движение на персонал (WG1)
 • експертна група Е35-36WG на ЕК за изпълнение на задълженията по чл. 35 и чл. 36 от Договора за Евратом;
 • работна група по радиационна и ядрена безопасност на ЕК по чл. 31 от договора за Евратом;
 • работна група на ЕК и Съвета по атомните въпроси;
 • работна група 20 „Екология“, сектор „Радиационна безопасност“ към дирекция „Екология“ на ЕК.

Други форми на експертна дейност:

 • международна мониторингова система (CTBTO) за радиоактивност на въздуха;
 • система за бързо оповестяване за опасни за здравето храни и фуражи (RASFF)
 • система за бърз обмен на информация за опасни стоки (RAPEX)
 • програма на ЕК за организация на медицинската помощ при радиационни аварии (EMPAN)
 • мрежа за взаимопомощ в подготовката и медицинското осигуряване при радиационни аварии (REMPAN) по програма на СЗО;
 • глобална мрежа от лаборатории за биодозиметрия (BioDoseNet) по програма на СЗО;
 • участие в мисии за оценка изпълнението на международни проекти.

Брошура за изпълняваните от НЦРРЗ проекти