Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Конкурси

Националният център по радиобиология и радиационна защита – София, обявява конкурс за професор по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Радиобиология“

Процедура за професор по професионално направление 7.1. Медицина,

научна специалност „Радиобиология“

Научно жури в състав:

Проф. дм Женя Василева, (вътрешен)

Доц. дм Росица Христова, (вътрешен)

Доц. д-р Манаси Николов, (вътрешен)

Проф. дмн Радостина Георгиева, (външен)

Проф. д-р дм Пламен Димитров, (външен)

Проф. д-р дм Вили Захариев, (външен)

Доц. д-р дм Пламен Петрунов, (външен)

Резервни членове:

Доц. дм Кремена Иванова, (вътрешен)

Доц. дм Иванка Рупова, (външен)

Съгласно Заповед № НУ-07-11/04.06.2024 г., първото заседание на Научното жури ще се състои на 10.06.2024 г. от 13.00 ч. в сградата на НЦРРЗ, зала 105, ет. 1

Националният център по радиобиология и радиационна защита – София, обявява конкурс за професор по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Радиобиология“ – един, към професионално направление „Радиационна медицина и радиобиология“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документите се подават в Националния център по радиобиология и радиационна защита – София, ул. Св. Георги Софийски № 3, сграда 7, тел. +3592 8621123; факс: 028621059. Об.ДВ, бр. 21/12.03.2024 г.

ОНС
„Доктор“ – Албена Петкова Стайнова

Област на висшето образование:  4. „Природни науки, математика и информатика“
Професионално направление: 4.3. „Биологически науки“
Научна специалност: „Радиобиология“
Отдел: „Радиобиология“

Тема: „Биологична оценка на дозата при радиационна авария в България. Въвеждане на ℽ -Н2АХ метод за биодозиметрия при масови радиационни инциденти“

Научно жури в състав:

Проф. дмн Радостина Тенева Георгиева, (външен)
Доц. дм д-р Жана Николаева Джунова-Великова, (вътрешен)
Доц. дм Иванка Маринова Рупова-Танкова (външен)
Проф. дм д-р Пламен Стоянов Димитров, (външен)
Доц. дм Росица Петрова Христова, (вътрешен)

Резервни членове:

Доц. дм д-р Нина Атанасова Чобанова, (вътрешен)
Доц. дм д-р Велко Рангелов Рангелов, (външен)

Съгласно Заповед № НУ-07-5/19.04.2021 г., първото заседание на Научното жури ще се състои на 12.05.2021 г. от 11.30 ч. в НЦРРЗ, ет. 1, зала № 105.

Автореферат Албена Стайнова
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3

Публичната защита ще се проведе на 06.07.2021 г. от 13:00 ч., зала 225 на НЦРРЗ.  


ОНС
ОНС „доктор“ – Бистра Кънчева Куновска

Област на висшето образование: 7. „Здравеопазване и спорт“
Професионално направление: 7.1. „Медицина“
Научна специалност: „Радиационна хигиена“
Лаборатория:„Съществуващо облъчване и радиационни експертизи“   

Тема: „Оценка на облъчване на българското население от радон в жилищни сгради“

Научно жури в състав:

Доц. дм Кремена Георгиева Иванова (вътрешен)
Доц. дм д-р Нина Атанасова Чобанова (вътрешен)
Проф. дмн Радостина Тенева Георгиева (външен)
Проф. дм д-р Пламен Стоянов Димитров (външен)
Доц. дм Зденка Стояновска (външен)

Резервни членове:

Доц. дм д-р Жана Николаева Джунова-Великова (вътрешен)
Проф. дф Димитър Василев Тонев (външен)

Съгласно Заповед № НУ-07-8/11.09.2020 г., първото заседание на Научното жури ще се състои на 23.09.2020 г. от 11.00 ч. в НЦРРЗ, ет. 1, зала № 105.

Автореферат Бистра Куновска
Рецензия 1 Бистра Куновска
Рецензия 2 Бистра Куновска
Становище 1 Бистра Куновска
Становище 2 Бистра Куновска
Становище 3 Бистра Куновска

Публичната защита ще се проведе на 24.11.2020 г. в НЦРРЗ, зала 225.


ОНС
ОНС „доктор“ – Гергана Димитрова Савова

Област на висшето образование:  4. „Природни науки, математика и информатика“
Професионално направление: 4.3. „Биологически науки“
Научна специалност: „Радиобиология“
Отдел: „Радиобиология“

Тема: „Модификатори на радиационния клетъчен отговор, молекулни механизми“

Научно жури в състав:

Доц. д-р Жана Николаева Джунова-Великова, дм (вътрешен)
Доц. Росица Петрова Христова, дм (вътрешен)
Проф. Райна Николаева Шипарова-Ботева, дхн, (външен)
Проф. Радостина Тенева Георгиева, дмн (външен)
Проф. д-р Василий Николаевич Голцев, дмн (външен)

Резервни членове:

Доц. д-р Илона Михайлова Гюлева, дм (вътрешен)
Доц. д-р Стоянка Рангелова Стоицова, дм (външен)

Съгласно Заповед № НУ-07-28/16.12.2019 г., първото заседание на Научното жури ще се състои на 08.01.2020 г. от 13.00 ч. в НЦРРЗ, ет. 1, зала № 105.

Автореферат Гергана Савова
Рецензия 1 Гергана Савова
Рецензия 2 Гергана Савова
Становище 1 Гергана Савова
Становище 2 Гергана Савова
Становище 3 Гергана Савова

Публичната защита ще се проведе на 11.03.2020 г. от 13:00 ч., зала 225 на НЦРРЗ.