Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

НАЧАЛО

Важно съобщение!

Уважаеми клиенти/пациенти на НЦРРЗ,
Достъпът до сградата на НЦРРЗ се осъществява само през главния (параден) вход на ВМА (откъм ул. Св. Георги Софийски“), след предоставяне на документ за самоличност.
Благодарим Ви за разбирането!

УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ, ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА НЦРРЗ!

Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) е научна организация и специализиран орган на Министерството на здравеопазването в България, насочен към всички дейности, свързани с източници на йонизиращи лъчения и защита здравето на населението и на отделни групи от него.   

НЦРРЗ изследва биологичните ефекти и оценява риска при облъчване с йонизиращи лъчения, диагностицира, провежда консултации и лечение на професионално експонирани лица, обучение и повишаване квалификациите в областта на радиационната защита, издава информационни материали. Центърът поддържа три регистъра: здравен регистър на работещи, пенсионирани и участвали в радиационни инциденти; базата данни от дозиметричния контрол и регистър на обектите с източници на йонизиращи лъчения.

НЦРРЗ извършва мониторинг на населението при нормален и повишен естествен радиационен фон, мероприятия за оптимизиране на облъчването по медицински показания, осигурява контрол на качеството в медицинската радиология, провежда биологична дозиметрия. Голям е обемът от дейности по радиационния контрол, извършвани от НЦРРЗ: външен и вътрешен дозиметричен контрол, метрологичен контрол на средствата за измерване на йонизиращи лъчения, контрол на обекти на ядрената енергетика и уранодобива, контрол на радиационно замърсени води, почви, въздух, растителност, безопасност и качество на храните, безопасност на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклиди и контрол на облъчени храни. 

Мисията на Националния център по радиобиология и радиационна защита е съчетаването на тези дейности с цел защита на българското население от вредното въздействие на йонизиращите лъчения.