Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

История

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

България прави първите стъпки по проблемите на радиоактивността още през 19 век, когато през 1899 г. е публикувана статията на д-р И. Сиромахов „Радиодиагностика на торакс”. Началото на официалното регламентиране на лъчезащитни мерки в България стартира с издадения през 1935 г. „Правилник за рентгеновите уредби“.

През 1955 г. Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването създава самостоятелно звено по радиобиология към МНЗ „научно-изследователска група“, разкрито към катедрата по Рентгенология в бившия ИСУЛ. На 1 януари 1960 г, част от кадрите са преместени в базата на Български червен кръст в Симеоново и се създава „Научно-експериментална радиологична база“. През 1963 г, с Разпореждане на Министерския съвет тя се трансформира в „Научен институт по радиология и радиационна хигиена (НИРРХ)“ към Министерството на народното здраве.

Първите научни изследвания (1955 г), под ръководството на проф. Г. Тенчов, са посветени на използването на радиоактивните изотопи в терапията и диагностиката, изучаване на биологичните ефекти на йонизиращите лъчения върху животни и химическата защита на лъчевите увреждания.

През 1972 г е въведен в експлоатация първият в страната целотелесен брояч за измерване радиационната активност на човешкото тяло, конструиран и построен с експертната и финансова помощ на МААЕ.

Специално следва да се отбележи работата на Центъра във връзка с аварията на Чернобилската АЕЦ (26 април 1986 г.) и нейното влияние в България, която продължава и до днес, с насочени епидемиологични проучвания. През 1986 г. са изследвани 5000 души за определяне съдържанието на йод-131 в щитовидната жлеза. За радиоактивно замърсяване са изследвани хранителни продукти, почви, води и др.  Като илюстрация ще посочим водещото участие на Центъра в Националния доклад „Чернобилското радиоактивно замърсяване в България. Факти, изследвания, прогнози“, който бе представен на ООН във връзка с отбелязването на 10 годишнината от аварията (1996 г). През този период са разработени и публикувани 15 наредби, правилници и методични указания като: „Норми за радиационна безопасност“, „Критерии за вземане на решения за защита на населението при аварии в ядрен реактор“ и др.

Дейностите по защита на здравето на българските граждани организационно стартират през далечната 1964 г., когато Институтът изгражда Републиканска централизирана система за индивидуален дозиметричен контрол, с  конкретни задачи на ръководителите на звена: картотекиране на рентгеновите кабинети в страната и на рентгенолозите, подлежащи на индивидуален дозиметричен контрол; разработване на методика за индивидуалния дозиметричен контрол;

През 1992 г. се създава секция „Радиационен контрол“, към която са обособени три контролни звена: „Общ радиационен контрол“; „Лаборатория за контрол в АЕЦ и обектите на уранодобива“; „Лаборатория за облъчване на населението“.

Предвид кандидатстването на Република България за присъединяване към Европейския съюз се извърши усилена подготовка за адаптирането на страната ни към европейската практика и законодателство в областта на радиационната защита и безопасност. НЦРРЗ реализира проект по Програма PHARE „Радиационна защита и безопасност при медицинско използване на източници на йонизиращо лъчение“ стартирал през 2001 г., включващ разработване на нормативна база и изграждане на Национална административна и институционална инфраструктура, в новото към този момент направление за защита при медицинско облъчване.

Безспорно, основно събитие в сферата на здравеопазването през този период е приемането на Закона за здравето през 2004 г. В него се регламентират по съвременен начин обществените отношения свързани със здравето на българските граждани и за първи път, защитата от въздействието на йонизиращите лъчения е отделена в самостоятелен раздел.