Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на Национален център по радиобиология и радиационна защита, имащи право на безплатна храна съгласно чл. 285, ал. 1 и 2 КТ във връзка с Наредба № 11 от 21.12.2005 г.

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на Национален център по радиобиология и радиационна защита, имащи право на безплатна храна съгласно чл. 285, ал. 1 и 2 КТ във връзка с Наредба № 11 от 21.12.2005 г. – Национален център по радиобиология и радиационна защита

Обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на Национален център по радиобиология и радиационна защита, имащи право на безплатна храна съгласно чл. 285, ал. 1 и 2 КТ във връзка с Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея  – за 2020 г.”.

Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) с адрес: 1606 София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, двор на ВМА, сграда 7 публикува обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на Национален център по радиобиология и радиационна защита, имащи право на безплатна храна съгласно чл. 285, ал. 1 и ал. 2 КТ във връзка с Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея – за 2020 г.“

Критерий за възлагането на поръчката е  „оптимално съотношение качество/цена“.

Обща прогнозна стойност на поръчката – 68 640 лв. /без ДДС/.

Срок за получаване на офертите: до 16.00 часа на 06.04.2020 г.

Офертите ще бъдат отворени в 11,00 часа на  07.04.2020 г. в сградата на НЦРРЗ.

Лице за контакт: Ангелина Тодорова, 0878 124 346, E-mail: a.todorova@ncrrp.org 

Факс: +359 2 8621059.

Информация за удължение на първоначалния срок за събиране на оферти – АОП
Информация за удължение на първоначалния срок за събиране на оферти
Документация общестена поръчка ваучери
Документация ваучери 2020
Образец 1 – Опис на представените документи
Образец 3 – оферта
Образец 4 – Декларация за съответствие с изискванията на чл. 5
Образец 5 – Декларация за конфиденциалност
Образец 6 – Предложение за изпълнение на поръчката
Образец 7 – Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор
Образец 8 – Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1
Образец 9 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката
Проект на договор
Техническа спецификация
Протокол от комисия
Договор