Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Услуги и апаратура

УСЛУГИ

1.Биологична дозиметрия при радиационни инциденти;
2.Експертна оценка за прекъсване на бременност по медицински показания при облъчване на майката и плода;
3.Цитогенетичен мониторинг на лица, работещи в среда на йонизиращи лъчения и оценка на радиационния риск;
4.Тестуване за генотоксичност и антимутагенност на физични и химични агенти върху клетъчни култури.

Заплащането на услугите е съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с Постановление на МС.

Анализи за научноизследователски цели:
• ДНК фрагментация (Комет тест);
• ДНК и протеинов синтез;
• определяне на антиоксидантен статус и активни форми на кислорода;
• определяне на клетъчна жизнеспособност;
• определяне на митохондриален електрохимичен потенциал;
• количествен и качествен анализ на протеини;
• апоптичен тест;
• определяне на възпалителен стаус;
• определяне на сърдечен биомаркер ST2;
• цитогенетичен анализ на хромозомни аберации;
• цитокинезис – блок микронуклеус тест в периферни лимфоцити;
• микронуклеус тест в ексфолиантни човешки клетки от букална лигавица, уротелиален и цервикален епител;
• сестрински хроматиден обмен;
• отчитане на стабилни аберации (хромозомни транслокации) чрез метода на флуоресцентната in situ хибридизация (FISH):
• анализ на γ-H2AX/53BP1 фокуси

АПАРАТУРА

• 2 стерилни бокса;
• мултифункционален микроплейт рийдер;
• спектрофотометър;
• комплекти за вертикална и хоризонтална електрофореза;
• апарат за полу-сух трансфер за Western blot
• UV трансилюминатор
• милипор-филтрационна система;
• RT-PCR;
• PCR апарат;
• бета-брояч;
• нискотемпературен фризер (-80˚С);
• 2 СО2 инкубатора за култивиране на клетки;
• центрофуги;
• светлинни и флуоресцентни микроскопи;
• микроцентрофуги;
• магнитни бъркалки с нагряване;
• дейонизатор;
• компютърни конфигурации;
Към отдел „Радиобиология“ функционира радиоизотопна лаборатория III клас.