Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Основни дейности

Поддържане на постоянна аварийна готовност за провеждане на биологична дозиметрия при радиационни инциденти чрез конвенционална цитогенетика и FISH,според международните стандарти. Провеждане на цитогенетичен мониторинг на работници от ядрената индустрия чрез анализ на радиационно-индуцирани ДНК увреждания. Определяне на индивидуалната лъчечувствителностпри работници от ядрената индустрия, чрез отчитане броя на микронуклеуси, хромозомни аберации и генетични мутации; Откриване на радиационно индуцирани ДНК повреди (едно- и двуверижни разкъсвания в молекулата на ДНК), чрез прилагане на гел-електрофореза на единични клетки (CometАssay). Оценка на риска за ембриона и плода при облъчване по време на бременност; Детекция на полиморфизми в ДНК репаративни гени (XRCC1, APE1 и др.) за оценка на индивидуалната лъчечувствителност, използвайки полимеразна верижна реакция (PCR), последвана от рестрикционен анализ на полиморфизми в дължината на рестрикционните фрагменти (RFLP); Определяне на антиоксидантната клетъчна защита при професионално облъчени лица с ниски дози йонизиращи лъчения. Определяне на плазмени нива на про- и антивъзпалителни цитокини на лица професионално изложени на облъчване с ниски дози йонизиращи лъчения или на население вследствие на медицински процедури. Оценка на риска от сърдечносъдови заболявания по нива на сърдечния маркер ST2 при лица професионално изложени на облъчване с ниски дози йонизиращи лъчения или на население вследствие на медицински процедури. Анализ на полиморфизми в гени участващи във възплението (NF-κB). Обучение на докторанти и следдипломно обучение по специалността„Радиобиология“;Организиране на специализирани курсове по специалността„Радиобиология“.  Основни дейности, във връзка с изпълнението на основната задача по ЗЗ и Правилника за устройството и дейността на НЦРРЗ:

  • Биологичен мониторинг на лица, работещи в среда на йонизиращи лъчения и оценка на риска от поява на късни ефекти чрез изследване на молекулно и клетъчно ниво ефектите на ниски дози йонизиращи лъчения;
  • Провеждане на молекулярно-епидемиологични изследвания в областта на радиационната защита на населението и на лица, подложени на професионално облъчване, чрез прилагане на специфични молекулярно- биологични методи, тестове и молекулни биомаркери;
  • Да участва при определяне на нормите за радиационна защита като осигурява данни и обосновава научно и експериментално биологичните ефекти от ниски дози йонизиращи лъчения.

Методична дейност:

  • Въвеждане и валидиране на съвременни биохимични и молекулярно-биологични тестове за анализ на ефектите на ниски дози йонизираща радиация на клетъчно и молекулно ниво, с цел здравен мониторинг и охарактеризиране на индивидуалния отговор и индивидуалната лъчечувствителност на пациенти и професионално облъчени лица;
  • Обучение на медицински и немедицински кадри по СДО, специалност „Радиобиология“, както и обучение на докторанти и магистри и специализирано обучение за получаване на правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения;
  • Извършва експертна дейност на национално ниво,в съответствие с приетите нормативни документи;
  • Осъществява научноизследователска дейност в рамките на съвместни с МОН научноизследователски договорни проекти и международни научни проекти и договори с външни институции.