Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Услуги и апаратура

УСЛУГИ

Лаборатория „Съществуващо облъчване и радиационни експертизи“ е Сектор 3 от Органа за Контрол на НЦРРЗ, който е акредитиран от Българската служба за акредитация според БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и извършва следните услуги на физически и юридически лица.

 1. По обхвата на акредитация извършва радиационна защита по радиационни параметри на работната и жизнената среда на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения:
 • мощност на дозата гама-лъчение във въздуха (на терени и площи на открито) и в сгради;
 • повърхностно радионуклидно замърсяване чрез преки измервания.
 • нефиксирано, повърхностно радионуклидно замърсяване, чрез непреки измервания.

2. Извън обхвата на акредитацията провежда:

 • дозиметрични и радиометрични измервания на параметрите на работната среда; Измерване на радиационни параметри на жизнената среда; Измерване на радиационния гама-фон;
 • пробовземане и радиохимични анализи на проби от жизнената среда.
 • измерване на мощност на дозата гама-лъчение и на повърхностното замърсяване на работни плотове, метални отпадъци, строителни материали и други;
 • измерване на концентрацията на радон в жилищни и обществени сгради – на открито и в почвен газ;
 • измерване на концентрацията на уран във води чрез спектрофотометричен метод;
 • оценка на съответствията на измерените параметри с нормативно установените такива; Изготвяне на протокол и/или сертификат;
 • радиационна експертиза.

3. Изпитвания на обемната активност на радон:

 • обемна активност на радон във въздух чрез директни измервания в помещения;
 • обемна активност на радон във въздух във въздух чрез директни измервания на открито;
 • обемна активност на радон във въздух чрез пасивни измервания;
 • обемна активност на радон във вода чрез пасивни измервания.

Услугите на лаборатория „Радиационни експертизи и мониторинг на радон“ се извършват след попълване на Заявка за услуга, Заявка за контрол или Заявка за изпитване от страна на клиента. Заплащането им е съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественотоза здраве по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на МС от 2007 г. (обн. ДВ, бр. 83 от 2007 г.).

Лабораторията работи, за да отговори на очакванията на своите клиенти по отношение на качество на предлаганите услуги по контрол и изпитване.

АПАРАТУРА

 1. Многофункционален радиометър RDS-110 (3/09/ОК)

Радиометърът е предназначен за измерване на рентгеново и бета-лъчение. Уредът се състои от халогенен енергийно компенсиран Гайгер-Мюлеров брояч и електронен блок с микропроцесорна технология. Усъвършенстваният алгоритъм на броене осигурява надежно измерване дори и при слаби фонови полета. Има следните параметри:

 • обхват на измерване на мощност на дозата – 0,05 µSv/h – 100 mSv/h;
 • обхват на измерване на дозата – 0,001 mSv/h – 999.9 mSv/h;
 • енергиен обхват – 50 keV – 1.25 MeV;
 • точност: ± 5%.

2. CONTAMAT FHT 11M

Универсална, портативна система за измерване на алфа, бета- и гама – повърхностни замърсявания. Системата се състои от основен блок, захранван от батерии и бутанов детектор 166 cm2. Тя разполага с различни програмни версии в зависимост, от които резултатът може да бъде отразяван в [s-1]; [Bq] и [Bq/cm2] чрез преключване на комбинация от бутони. Апаратът има обхват на измерване 2,5 – 19999 cps (1/s) и Точност: ± 20%

3. Радиометър-спектрометър FieldSpec – G 082001 – 001

Уредът притежава фабрична спектрометрична калибровка – сертификат – 1041BB SPC.

4. Дозиметър Canberra InSpector 1000

Измервана величина:

 • мощност на еквивалентната (амбиентна доза) H*(10) в [nSv/h] , [μSv/h], [mSv/h]

Обхват на измерване:

 • по мощност на на еквивалентната (амбиентна доза) от 10 nSv/h до 10 000 mSv/h;
 • енергиен обхват: от 25 keV до 3 MeVОсновна грешка – ±30%.

Метод на измерване:

 • метод на преките измервания.

5. Преносимият уред RADIAGEM
служи за измерване на радиоактивност в околната среда и е снабден с Гайгер-Мюлеров детектор. Уредът измерва по величина еквивалентна доза и може да работи като радиометър и дозиметър.

Измервана величина:

 • мощност на на еквивалентната (амбиентна доза) H(10) в [μSv/h];
 • еквивалентна амбиентна доза от H(10) [μSv/h].

Обхват на измерване:

 • по мощност на еквивалентната (амбиентна доза) от 0,01 μSv/h до 100 mSv/h;
 • по еквивалентна (амбиентна) доза H*(10) от 0,1 μSv до 1 Sv;
 • енергиен обхват: от 40 keV до 1,5 MeV;
 • основна грешка – ±15%.

Метод на измерване:

 • метод на преките измервания.

6. Системи за измерване на обемна активност на радон:

6.1. Преносим радиометър Alpha GUARD PQ2000/MC50

6.2. Преносим радиометър AlphaE

6.3. TERRA – система за измерване и контрол на обемната активност на радон (ОАР) в сгради – 10 бр. Сонди TSR4

6.4. Пасивна E-perm система за измерване на ОАР във въздух и концентрация на радон във води.

6.5. Пасивна RADOSYS система, измерваща интергралната концентрация на радон в сгради, състоящата се от:

 • детектори: CR-39 тракови детектори с площ 100 mm2;
 • вана за ецване: RadoBath 99 (RB4);
 • стандартна система за анализ на тракове: Електронен микроскоп и софтуерна програма – DMU, Database Management Utility (DMU-99)

7. Спектрофотометър ZUZI, Model 4201/20:

 • предназначение : измерване на коефицента на пропускливост и екстинцията;
 • диапазон на работната дължина на вълната на апарата: 325-1000 nm;
 • точност на дължина на вълната : ± 0,2 nm;
 • повтаряемост: 0,5 nm;
 • фотометрична точност ± 0,5%Т;
 • фотометрична повтаряемост ± 0,3%Т;
 • стъклени кювети – 4 броя;
 • софтуер.

8. Система за измерване на обща алфа- и бета-активност RadEye HEC

Приборът RadEye HEC е броячна система за проби за измерване на алфа- и бета- активност. Устройството на HEC системата включва в себе си двуинчов, двоен фосфорен сцинтилатор, който е свързан към плъзгащ се издърпващ механизъм. Издърпващата се поставка за пробите на RadEye HEC събира проби с размери до два инча (50,8 mm) в диаметър. Алфа-/бета- броячната апаратура позволява измерване на активността в пространствен ъгъл 2π.

 • обхват : 100,000 cps;
 • скорост на броене: 9999 kcps, 9999 kcpm;
 • активност: 9999 kBq, 9999 kdps, 9999 kdpm, 9999 kBq/cm²;
 • < 5% алфа в бета-канал;
 • < 1% бета в алфа-канал.

Извадка от Тарифа за таксите – кодове 04 и следващи, 09, 10 от Приложение № 3 към чл. 29в
Заявка за контрол в инсп. КЯЕ – Сектор 3 на ОК
Заявка за извършване на услуга