Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Нормативна уредба

1. Наредба № 30 от 31.10.2005 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване (обн. ДВ. бр. 91 от 15.11.2005 г.)

  • Приложение 1 – Радиационно-диагностичен паспорт
  • Приложение 2 – Проведени рентгенови диагностични изследвания
  • Приложение 3 – Проведени диагностични нуклеарномедицински изследвания
  • Приложение 4 – Проведени лъчетерапевтични процедури
  • Приложение 5 – Минимален брой медицински физици за дейностите по осигуряване на качеството и радиационната защита в лъчелечението, нуклеарната медицина и рентгеновата диагностика
  • Приложение 6 – Национални референтни диагностични нива на доза на пациента при рентгенови диагностични изследвания и активност на въведения радиофармацевтик при нуклеарномедицински изследвания
  • Приложение 7 – Писмени инструкции за поведение на пациента след проведено изследване с открити радиофармацевтични вещества и за поведение на пациента след проведено лечение с радиоактивен йод
  • Приложение 8 – Физико-технически изисквания и програма за контрол на качеството на диагностичните рентгенови уредби
  • Приложение 9 – Физико-технически изисквания и програма за контрол на качеството на нуклеарномедиинската апаратура и радиофармацевтиците
  • Приложение 10 – Физико-технически изисквания и програма за контрол на качеството на уредбите за лъчелечение

2. Постановление № 255 на МС от 17.10.2012 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (приета с ПМС № 242 от 08.10.2007 г.; обн. ДВ. бр.83 от 16.10. 2007 г.)