Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Публикации

Guleva I., Penkova K., Rupova I., Panova D., Djounova J. (2015) Assessment of some immune parameters in occupationally exposed NPP workers I. Flowcytometry measurements of T, B, NK AND NKT cells, Dose-Response Journal, 13:1, 2015ISSN: 1559-3258, p. 1-15IF:1.217

Guleva I., Penkova K., Rupova I., Panova D., Djounova J. (2015) Assessment of some immune parameters in occupationally exposed NPP workers II. Flowcytometry measurements of T lymphocytes subpopulations. Immunoglobulin determination, Dose-Response: An International Journal: vol. 13, n. 4; p. 1-11; DOI: 10.1177/1559325815611901 IF:1.217

J. Djounova, N. Chobanova, Health monitoring of NPP workers et al Int. J. Low Radiation, 2014.

Guleva I., Penkova K., Rupova I., Panova D., Djounova J. (2014) Assessment of some immune parameters in occupationally exposed NPP workers I. Flowcytometry measurements of  T, B, NK AND NKT cells, Dose-Response Journal, ISSN 1550-3258,  DOI:10.2203/dose-response, p. 1-15

Djounova J., Toceva R., Nizamska M. (2014) Bulgarian Experience with the Fukushima Event in March 2011: Lessons Learned, International Experts’ Meeting on Radiation Protection after the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident, 17-21 02. 2014, IAEA

Guleva I., Penkova K., Rupova I., Panova D., Djounova J. (2014 ) Assessment of some immune parameters in occupationally exposed NPP workers II. Flowcytometry measurements of T lymphocytes subpopulations. Immunoglobulin determination, Dose-Response Journal, ISSN 1550-3258 (in press)

Aaltonen H., Bijlholt J., Calvaro J-M., Degueldre D., Djounova J. et al. Emergency Preparedness Practical proposals for further harmonization of the reactions in European countries to any distant nuclear or radiological emergency. HERCA Working Group Emergencies“Approved on the occasion of the 11th HERCA Board of Heads meeting on 27 June 2013 in Reykjavik. 

Djounova J., Guleva I., Negoicheva K., Mileva I., Panova D., Rupova I. „Clinical data of one year follow-up of victims of the radiation accident with 60Co in Bulgaria“, Health Physics Journal.

Djounova J., Chobanova N., Guleva I., Milchev A., Peyankov I., Negoicheva K., Panova D. Health monitoring of NPP workers. Int. J Low Radiation.

Stankova-Mileva, J. Vassileva, J. Djounova. Risk of cataract among medical staff in neurosurgical department occupationally exposed to radiation, Presiding: European Medical Physics and Engineering Conference, Sofia, October 18-20, 2012, 372-377.

Djounova J., Guleva I., Negoicheva K., Mileva I., Panova D., Rupova I., Gigov I. Initial medical diagnosis of patients severely irradiated in the accident with 60Co in Bulgaria, Radiation Protection Dosimetry, 2012 doi: 10.1093/rpd/ncs161 First published online: August 17, 2012 

Ж. Джунова„Хематологични показатели след аварийно  облъчване с 239Pu“, „Обща медицина“, 12, 2010, № 2 Djounova J., REMPAN Liaison Institution in Sofia REMPAN e-NEWSLETTER – Issue 2 – December, 2010, p. 4 Djounova J., Evaluation of the preparedness of the healthcare system of Bulgaria in nuclear accidents, Int. Journal of Nuclear Law, Vol. 3, No. 2 (2010) pp. 87 – 95 

Джунова Ж.., Георгиева Р., „Концепция за медицинско осигуряване при радиационни аварии и ядрен тероризъм“, (2009),„Пропелер“  Djounova J., Hadjiiski L., Chobanova N., Preparation of the Population and the Healthcare System for Action in Cases of Radiation Accidents and Nuclear Terrorism, (2009), Information & Security. An International Journal, Vol. 24, 107-114 

Пеянков И., „Психологични последствия при ядрен тероризъм“, (2009), „Рентгенология и радиология“, 2, 123 – 130 

Милчев А., Джунова Ж.., Негойчева К., Пеянков И., Близнаков В., „Зависимост на регистрираните заболявания от професионално облъчване“, (2009) в: „Радиобиологични ефекти при професионално облъчване в ядрената енергетика“, под редакцията на доц. Р. Георгиева, ISBN 978 – 954 – 91109 – 4 – 4, 48 – 54 

Джунова Ж., Панова Д., Гюлева И., „Клинико – лабораторни изследвания: показател за състоянието на организма“, (2009) в: ”Радиобиологични ефекти при професионално облъчване в ядрената енергетика”, под редакцията на доц. Р. Георгиева, ISBN 978 – 954 – 91109 – 4 – 4, 54 – 62 

Гюлева И., „Оценка на промените в клетъчния и хуморален имунитет“, (2009) в: „Радиобиологични ефекти при професионално облъчване в ядрената енергетика“, под редакцията на доц. Р. Георгиева, ISBN 978 – 954 – 91109 – 4 – 4, 62 – 75 

Джунова Ж., (2009), „Концепция за медицинско осигуряване“, в„Концепция за медицинско осигуряване при радиационни аварии и ядрен тероризъм“, Ж. Джунова, Р Георгиева, „Пропелер“, София, ISBN 978 – 954 – 392 – 047 – 1, 15 – 38 

Джунова Ж., (2009), Последващо медицинско наблюдение, в „Концепция за медицинско осигуряване при радиационни аварии и ядрен тероризъм“, Ж. Джунова, Р Георгиева, „Пропелер“, София, ISBN 978 – 954 – 392 – 047 – 1, 39 – 40 

Джунова Ж., Георгиева Р., (2009), „Обучение и кризисна комуникация“, в „Концепция за медицинско осигуряване при радиационни аварии и ядрен тероризъм“, Ж. Джунова, Р. Георгиева, „Пропелер“, София, ISBN 978 – 954 – 392 – 047 – 1, 41 – 46 

J. Djounova, L. Hadjiiski, and N. Chobanova, Preparation of the population and Healthcare system for action in cases of Radiation accident and nuclear Terrorism. Information & security, An International Journal, Vol.24, 2009, 107 – 114 

R. Georgieva, I. Giuleva, I. Rupova, J. Djunova, A. Acheva, M. Vukov, B. D. Dimitrov, (2009), Molecular evidence of radiation hormesis at occupational exposure, Int. J. Low. Radiat., vol. 6, Nо 3, 263 – 282 

Djounova J., R. Georgieva, I. Rupova, (2008), Health monitoring of persons occupationally exposed to ionizing radiation in Bulgaria, Int. J. Nulclear Law, Vol. 2, No 1, 27 – 32 

Нурян Л., Джунова Ж.. Кратка ретроспектива на здравния мониторинг на работещите в АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, (2008) Доклади на БЯД, том 12, бр.1, 93 – 100, ISSN1310 – 8727 

N. Chobanova, J. Djounova, Probability of causation between cancer and occupational exposure among nuclear workers in Bulgaria, CEJOEM, 2008, 14 (3), 291 – 298 

Djounova J, Kirov K., Kirov N., Database Structure for Radiation Incidents and for Treatment of Affected People, (2007) in: Scientific Support for the Decision Making in the Security Sector, еd. by Kounchev O., Willems R., Shalamanov V., Tsachev Ts., NATO Science for Peace and Security Series – D: Information and Communication Security, Volume 12, ISBN 978 – 1 – 58603 – 760 – 4, 138 – 143 

Джунова Ж.., Хаджийски Л., Чобанова Н., „Подготовка на населението и здравната система за действие в случаите на радиационна авария и ядрен тероризъм“, (2007), Втора Национална научно-практическа конференция по управление в извънредни ситуации и защита на населението, София, БАН, 103 – 109 

N. Chobanova, A. Yagova, J. Dgjounova, Probability of causation between cancer incidence and go before occupational exposure among nuclear workers in Bulgaria. Proceedings, Session III: Medical Application, European Nuclear Conference, ENC, Brussels, September 2007, 169 – 173 

Гюлева И., „Определяне на лимфоцитни субпопулации в периферна венозна кръв при групи работници от АЕЦ“, (2006), „Рентгенология и радиология“, 1, 44 – 50 

Пеянков И., „Ядрен тероризъм“, (2005), „Рентгенология и радиология“, 1, 14 – 17