Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ОНС „доктор“

гл. ас. д-р Жана Джунова – Великова, дм

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Научна специалност: Радиобиология
Секция: „Радиационна безопасност и медицинско осигуряване“

Тема: „Медицинско осигуряване при радиационен и ядрен тероризъм“

Научно жури в състав:

Председател:
проф. Радостина Тенева Георгиева, дмн – радиобиолог;
зав. секция „Радиобиология“ в НЦРРЗ

Членове:
проф. д-р Николай Василев Мънчев, дмн – радиобиолог
доц. д-р Митко Георгиев Аляков, дм – радиобиолог, началник НИЛ по РЗ към ВМА
доц. д-р Нина Атанасова Чобанова, дм – радиобиолог
зав. отдел „Учебно – информационен“
доц. д-р Веселин Витанов Близнаков, дм – радиобиолог

Резервни членове:
доц. д-р Кристина Ингилизова, дм – секция „Радиационна защита при медицинско облъчване“
доц. Цветана Маринова, дм

Официални рецензенти:
проф. Радостина Тенева Георгиева, дмн
проф. д-р Николай Василев Мънчев, дмн

Дата на защитата: 14.12.2012 г. от 13.00ч. в НЦРРЗ, зала № 225.

Рецензия – 1
Рецензия – 2
Становище – 1
Становище – 2
Становище – 3