Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ОНС „доктор“

гл. ас. Кремена Георгиева Иванова

Област на висшето образование: 7. „Здравеопазване и спорт“
Професионално направление: 7.1. „Медицина“
Научна специалност: „Хигиена“(вкл. радиационна )
Секция: „Радиационен контрол“

Тема: „Уранодобивна промишленост в България – съществуващо облъчване и риск за населението“

Научно жури в състав:

проф. Георги Василев Георгиев д. м. н. (външен)
проф. Райна Николаева Шипарова-Ботева, д. х. н. (вътрешен)
доц. д-р Нина Атанасова Чобанова, дм (вътрешен)
доц. д-р Лидия Георгиева Мишева (външен)
доц. д-р Атанаска Христова Ягова, д. м. (външен)

Резервни членове:

проф. д-р Валерия Борисова Хаджидекова, д. м. н. (вътрешен)
доц. Милена Димитрова Христова, д. м. (външен)

Съгласно заповед № ИУ-07-03/19.01.2016 г., второто заседание на Научното жури по защитата на дисертационния труд на гл. ас. Кремена Георгиева Иванова се проведе на 09.03.2016 г. от 13:30 часа в НЦРРЗ, зала № 225.

Автореферат
Рецензия – 1
Рецензия – 2
Становище – 1
Становище – 2
Становище – 3