Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Конкурси за АД „гл. асистент“ – 1 и АД „доцент“ – 2 бр.

Национален център по радиобиология и радиационна защита, София, обявява конкурси за: двама доценти– един за нуждите на лаборатория „Молекулярна радиобиология и профилактика“ в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Радиобиология“, и един за нуждите на секция „Радиационна безопасност и медицинско осигуряване“ в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Радиобиология“; главен асистент за нуждите на секция „Радиационна защита при медицинско облъчване“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, и научната специалност „Медицинска радиологична физика“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. –Обн. в ДВ, бр. 103 от 30 декември 2015 г.  

Справки и подаване на документи: НЦРРЗ, 1606 София, ул. „Св. Георги Софийски“ 3, сграда 7, стая № 105, тел: +3592 8621123; факс: +3592 8621059; e-mail: sdo@ncrrp.org 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

За „главен асистент“:
1. Пълно хартиено копие, което се съхранява в отдел „Научно-учебен“ и 1 електронно копие, съдържащи:

 • Заявление за участие в конкурса (само към хартиеното копие);
 • Медицинско свидетелство (само към хартиеното копие);
 • Свидетелство за съдимост (само към хартиеното копие);
 • Удостоверение за стаж по специалността (по трудова книжка, само към хартиеното копие);
 • Автобиография по образец (европейски формат);
 • Копия от дипломите (за магистърска степен, за образователната и научна степен „доктор“);
 • Списък на научните публикации;
 • Списък на изобретенията (ако има такива);
 • Списък на научно-приложни разработки (ако има такива);
 • Списък на цитирания (с указани цитирания в SCI);
 • Справка за приносите;
 • Справка за преподавателска активност;
 • Други материали по преценка на кандидата, които имат отношение към конкурса (участие в изследователски проекти, документ за придобита специалност и др.);
 • Копия от научните трудове;

За АД „доцент“:
1. Пълно хартиено копие, което се съхранява в отдел „Научно-учебен“.
2. Хартиени копия за рецензентите и 1 електронно такова, съдържащи:

 • Заявление за участие в конкурса (само към административното хартиено копие);
 • Медицинско свидетелство (само към административното хартиено копие);
 • Свидетелство за съдимост (само към административното хартиено копие);
 • Удостоверение за стаж по специалността (по трудова книжка, само към хартиеното копие);
 • Автобиография по образец (европейски формат);
 • Копия от дипломите (за магистърска степен, за образователната и научна степен „доктор“ и за научната степен „доктор на науките“, ако притежава такава);
 • Списък на научните трудове, разделен на следните части: (1) научни трудове, на основата на които е защитена дисертация (дисертации); (2) научни трудове извън дисертацията (дисертациите);
 • Списък на изобретенията (ако има такива);
 • Списък на научно-приложни разработки (ако има такива);
 • Списък на цитирания (с указани цитирания в SCI);
 • Справка за приносите;
 • Справка на защитили докторанти и дипломанти;
 • Справка за преподавателска активност;
 • Участие и/или ръководство на изследователски проекти;
 • Експертна и научно-организационна дейност;
 • Участие в редакционни колегии на научни издания (ако има такива);
 • Участие в научни и организационни комитети на научни форуми (ако има такива);
 • Други материали по преценка на кандидата, които имат отношение към конкурса;
 • Копия от научните трудове.