Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Конкурс за АД „доцент“ – инспекция „Контрол в ядрената енергетика“

Националният център по радиобиология и радиационна защита – гр. София обявява конкурс за ДОЦЕНТ за нуждите на инспекция „Контрол в ядрената енергетика“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление  7.1. Медицина, специалност „Радиационна хигиена“ със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.  – Обн. в ДВ, бр. 30 от 11 април 2017 г.

Справки и подаване на документи: НЦРРЗ, 1606 София, ул. „Св. Георги Софийски“ 3, сграда 7, стая № 105, тел: +3592 8621123; факс: +3592 8621059; e-mail: sdo@ncrrp.org

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Пълно хартиено копие, което се съхранява в отдел „Научно-учебен“.
2. Хартиени копия за рецензентите и 1 електронно такова, съдържащи:

 • Заявление за участие в конкурса (само към административното хартиено копие);
 • Медицинско свидетелство (само към административното хартиено копие);
 • Свдетелство за съдимост (само към административното хартиено копие);
 • Удостоверение за стаж по специалността (по трудова книжка, само към хартиеното копие);
 • Автобиография по образец (европейски формат);
 • Копия от дипломите (за магистърска степен, за образователната и научна степен „доктор“ и за научната степен „доктор на науките“, ако притежава такава);
 • Списък на научните трудове, разделен на следните части: (1) научни трудове, на основата на които е защитена дисертация (дисертации); (2) научни трудове извън дисертацията (дисертациите);
 • Списък на изобретенията (ако има такива);
 • Списък на научно-приложни разработки (ако има такива);
 • Списък на цитирания (с указани цитирания в SCI);
 • Справка за приносите;
 • Справка на защитили докторанти и дипломанти;
 • Справка за преподавателска активност;
 • Участие и/или ръководство на изследователски проекти;
 • Експертна и научно-организационна дейност;
 • Участие в редакционни колегии на научни издания (ако има такива);
 • Участие в научни и организационни комитети на научни форуми (ако има такива);
 • Други материали по преценка на кандидата, които имат отношение към конкурса;
 • Копия от научните трудове.