Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

АД „професор“

Кандидати: доц. Женя Начкова Василева, дм

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Медицинска радиологична физика
Секция: „Радиационна защита при медицинско облъчване“

Научно жури в състав:
проф. д-р Ирена Димитрова Костадинова, дмн – началник на Клиника по нуклеарна медицина към УМБАЛ „Александровска“ (нуклеарна медицина) – председател на НЖ
проф. д-р Николай Георгиев Наумов, дмн – зав. клиника „Образна диагностика” към СБАЛСМ „Пирогов“ (рентгенолог)
проф. Кирил Асенов Крежов, дфн – ръководител на лаборатория „Неутрони и рентгенови изследвания“ в ИЯИЯЕ към БАН (физик)
проф. Атанас Димитров Кръстев, дбн зав. катедра „Медицинска физика, биофизика и математика“ към МУ Пловдив (физик)
доц. Венцеслав Стоянов Тодоров, дф, (физик)
доц. Атанас Георгиев Караджов, дм – член на НС на НЦРРЗ (физик)
доц. д-р Кристина Трифонова Ингилизова, дм – секция „Радиационна защита при медицинско облъчване“ (радиационна хигиена)

Рецензия 1
Рецензия 2
Рецензия 3
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Становище 4