Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

АД „главен асистент“

Кандидат: Елена Карамфилова Захариева

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3 Биологически науки 
Научна специалност: Радиобиология 
Лаборатория: „Молекулярна радиобиология и профилактика“
Секция: „Радиобиология“

Научно жури в състав:

Вътрешни членове:
проф. Радостина Тенева Георгиева, дмн – зав. секция „Радиобиология“
проф. Райна Николаева Шипарова-Ботева, дхн, – зав. лаборатория „Молекулярна радиобиология и профилактика“
доц. Иванка Маринова Рупова-Танкова, дм, зам.-зав. лаб. „Молекулярна радиобиология и профилактика“

Външни членове:
проф. д-р Николай Василев Мънчев, дмн
доц. д-р Митко Георгиев Аляков, дм – началник НИЛ по радиационна защита към ВМА

Резервни членове:
вътрешен – доц. Росица Петрова Христова, дм – лаб. „Радиационна генетика” 
външен – доц. Цветана Иванова Маринова, дм 

Дата на конкурсния изпит: 04.06.2013г. от 09.00ч. в НЦРРЗ, зала № 105

div { text-align: justify; text-justify: inter-word; } НЦРРЗ обявява конкурс за главен асистент за лаборатория „Молекулярна радиобиология и профилактика“, биолог, в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика по професионалното направление 4.3. Биологически науки и научната специалност  „Радиобиология“, със срок на приемане на документи 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ ( ДВ, бр.21, петък, 1 март 2013 г.)