Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Месец: май 2024

Националният център по радиобиология и радиационна защита, София ОБЯВЯВА КОНКУРС за академичната длъжност главен асистент в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3.

Националният център по радиобиология и радиационна защита, София ОБЯВЯВА КОНКУРС за академичната длъжност главен асистент в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Радиобиология“ – един, за нуждите на отдел „Радиобиология със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документите се подават в Национален център по радиобиология и радиационна защита

гр. София, ул. „Св. Г. Софийски“ 3, сграда 7, Тел. +3592 8621123; факс: 028621059;

Об. ДВ, бр. 42/14.05.2024 г.