Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ден: 27.10.2023

НЦРРЗ обявява конкурс за главен асистент по медицина със специалност „Медицинска радиологична физика“

Националният център по радиобиология и радиационна защита – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 7.1. Медицина и научната специалност „Медицинска радиологична физика“ – един, за нуждите на лаборатория „Радиационна защита при медицинско облъчване“, със срок – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документите се подават в Националния център по радиобиология и радиационна защита – София, ул. Св. Г. Софийски № 3, сграда 7, тел. +3592 8621123; факс: 028621059. Обн. ДВ, бр.90 от 27 октомври 2023 г.