Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Лаб. „Дозиметричен контрол“ (SSDL)

ДЕЙНОСТ:

Лаборатория „ДК (SSDL)“ е част от международната система на МААЕ и СЗО за вторични еталонни лаборатории, осигуряващи проследимост на дозиметричните измервания в областта на радиационната защита, медицината и промишлеността. Лабораторията е единствената в страната, която осъществява изпитване на храни, обработени с йонизиращи лъчения в съответствие с европейските директиви, Закона за храните и Наредба №6 за водовете храни, които могат да се обработват с йонизиращи лъчения и условията и реда за обработването им.

Лаборатория „Дозиметричен контрол“ (SSDL)
Завеждащ лаборатория:
Цветелин Црънчев

Тел: +359 2 954 98 75; Факс: +359 2 8621059; GSM: 0878 124 305
E-mail: tsetso@ncrrp.org

Ръководител на радиационните съоръжения
Милена Иванова
GSM: 0878 124 288

Отговорник за връзка с клиентите
Емилия Галева
Тел: 0878 124 257,
E-mail: e.galeva@ncrrp.org

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

УСЛУГИ И АПАРАТУРА

ПРОЕКТИ

ПУБЛИКАЦИИ