Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ЗА НЦРРЗ

УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ, ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА НЦРРЗ!

Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) е научна организация и специализиран орган на Министерството на здравеопазването в България, насочен към всички дейности, свързани с източници на йонизиращи лъчения и защита здравето на населението и на отделни групи от него.   

НЦРРЗ изследва биологичните ефекти и оценява риска при облъчване с йонизиращи лъчения, диагностицира, провежда консултации и лечение на професионално експонирани лица, обучение и повишаване квалификациите в областта на радиационната защита, издава информационни материали. Центърът поддържа три регистъра: здравен регистър на работещи, пенсионирани и участвали в радиационни инциденти; базата данни от дозиметричния контрол и регистър на обектите с източници на йонизиращи лъчения.

НЦРРЗ извършва мониторинг на населението при нормален и повишен естествен радиационен фон, мероприятия за оптимизиране на облъчването по медицински показания, осигурява контрол на качеството в медицинската радиология, провежда биологична дозиметрия. Голям е обемът от дейности по радиационния контрол, извършвани от НЦРРЗ: външен и вътрешен дозиметричен контрол, метрологичен контрол на средствата за измерване на йонизиращи лъчения, контрол на обекти на ядрената енергетика и уранодобива, радиационен контрол на води, почви, въздух, растителност, безопасност и качество на храните, безопасност на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклиди и контрол на облъчени храни. 

Мисията на Националния център по радиобиология и радиационна защита е съчетаването на тези дейности с цел защита на българското население от вредното въздействие на йонизиращите лъчения.