Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

„Дозиметрия на външното облъчване“ – Сектор 1

Важно!: НЦРРЗ не предлага замяна на касети при условие, че те са изгубени или повредени.

Документи за изтегляне: 

Извадка от Тарифа на таксите – код 12 и следващи към чл. 29в
Заявка за дозиметричен контрол – Сектор 1
Сведение за лицата и използваните дозиметри
Анекс към договор
Анкетна карта

От 01.10.2022г. НЦРРЗ променя вида на договора за ИДК моля, изпращайте новият вариант на договора!
Договор за извършване на контрол на професионално облъчване

Допълнително споразумение

„Радиационни измервания, вътрешна дозиметрия и експертизи“ – Сектор 2

Документи за изтегляне

Декларация
Заявка за дозиметричен контрол – Сектор 2

Инспекция „Контрол в ядрената енергетика“ (КЯЕ) – Сектор 3

Документи за изтегляне

Заявка за контрол в инсп. КЯЕ – Сектор 3 на ОК
Извадка от Тарифа на таксите – кодове 04 и следващи, 09, 10 от Приложение № 3 към чл. 29в
Декларация

Лаб. „Мониторинг на облъчване на населението“ – Сектор 4

Лабораторията извършва анализи на води, храни, почви, строителни материали, козметични продукти и др. по различни радиологични показатели като: обща алфа-активност, обща бета-активност, съдържание на ест. уран, радий-226, стронций-90, радон-222, цезий-137 и гама-спектрометрични изследвания. За повече информация натиснете ТУК.

Важно! Проби за анализ се приемат след предварително съгласуване по телефон или електронна поща.
Не се предоставят оферти за анализ на проби, цените са фиксирани в тарифа на таксите.

За контакт: доц. Росица Тоцева, д.м.,
тел. 0878124361,
e-mail: r.totzeva@ncrrp.org
Гергана Иванова,
тел. 0878124251,
e-mail: g.ivanova@ncrrp.org

Документи за изтегляне

Извадка от Тарифа на таксите – код 15 и следващи от Приложение № 3 към чл. 29в
Заявка за контрол – Сектор 4
Декларация за предоставяне на лични данни

Отдел Държавен здравно-радиационен контрол

Документи за изтегляне

Извадка от Тарифа на таксите – кодове 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 (11.03) и следващи от Приложение № 3 към чл.29в
Заявка за съгласуване на инвестиционен проект
Заявка за съгласуване на виза
Заявление за издаване на становище за въвеждане в експлоатация на обект с ИЙЛ
Декларация

Лаб. „Контрол на радиационни технологии“

Документи за изтегляне

Образец на заявление за регистрация за извършване на дейност облъчване на храни с ИЙЛ
Образец на заявление за издаване на разрешение за облъчване на храни с ИЙЛ
Извадка от Тарифа на таксите – код 16 Приложение № 3 към чл.29в
Декларация

Еталонна дозиметрична лаборатория – SSDL

Документи за изтегляне

Извадка от тарифа на таксите – код 19 и следващи от Приложение № 3 към чл.29в
Заявка за измерване на радиационните характеристики на работна среда
Заявка за калибриране
Заявка за облъчване
Декларация

Лаб. „Радиационни експертизи и мониторинг на радон“

Документи за изтегляне

Заявка за изпитване на радон
Декларация за защита на лични данни
Извадка от Тарифа на таксите – кодове 04 и следващи, 09, 10 от Приложение №3 към чл. 29в

Отдел „Радиационна безопасност и медицинско осигуряване“

Документи за изтегляне

Извадка от Тарифа на таксите – код 18, 19, 20, 21 и последващи от Приложение № 3 към чл. 29в
Банкова сметка на НЦРРЗ
Заявление за медицински преглед на работещи в среда на йонизиращи лъчения
Бланка за периодичен здравен мониторинг
Декларация за предоставяне на лични данни
Извадки от българското законодателство, цитирани в декларацията

Лаборатория „Радиационна защита при медицинско облъчване“

Документи за изтегляне

Извадка от Тарифа на таксите – кодове 01, 02, 03, 06, 08, 20 и следващи от Приложение № 3 към чл.29в
Заявка за дозиметричен контрол (измерване на радиационни параметри на работна/жизнена среда) – ОК-А, Сектор 5
Декларация за обработка на лични данни – при заявки към ОК-А от физически лица

Отдел „Научно-учебен“- „Специализирано обучение за правоспособност за работа в среда с ИЙЛ“

Документи за изтегляне

Извадка от Тарифа на таксите – код 17 и следващи от Приложение № 3 към чл.29в
Заявление за участие в първоначален курс
Предварителна заявка за включване в курс за поддържащо обучение
Заявление за участие в курс за поддържащо обучение
Декларация за предоставяне на лични данни
Предварителна заявка за включване в курс за правоспособност за работа с ИЙЛ

Отдел „Научно-учебен“- „Следдипломно обучение“

Документи за изтегляне

Заявка следдипломно обучение
Заявка за практическо обучение
Заявка за тематичен курс
Извадка от Тарифа на таксите – код 21 и следващи от Приложение № 3 към чл.29в
Декларация за предоставяне на лични данни

Сектор бюджет и финанси

Документи за изтегляне

Макет надпреведена сума