Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Специализирано обучение за правоспособност за работа с ИЙЛ

Отдел „Научно-учебен“ – СОПРИЙЛ
началник отдел: доц. д-р Нина Чобанова, дм

Организатор:
Нели Радованова
GSM: 0878 124 357

 Секретар:
Гергина Стоянчова
GSM: 0878 124 284

Тел: +359 2 862 60 36; Факс:  +359 2 8621059
E-mail: info@ncrrp.org

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КУРС ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

1. Курсовете за първоначално специализирано обучение за работа с ИЙЛ се организират според профила на специалистите: медицински и немедицински.
2. Кандидатът изпраща Предварителна заявка за включване в курс по един от следните начини: E-mail: info@ncrrp.org; Факс: +359 2 8621059 или на адрес: гр. София 1606, п.к. 124 (за СОПРИЙЛ). 
3. След включване (потвърдено по телефон) на кандидата в избрания курс трябва да бъде попълнена и изпратена по факса или по пощата бланка „Заявление“ с подпис и печат на работодателя, придружена с указаните в образеца документи. 
4. Заявлението, заедно с придружаващите го документи, трябва да се депозира в НЦРРЗ не по-късно от две седмици преди началото на курса, за който е определен кандидатът. Заявлението с пълен комплект документи, получени в указания срок, е условие за окончателно включване в състава на курса.  
5. Съгласно Наредбата за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия (изм. и доп. ДВ, бр. 27 от 14.04.2015 г.), чл. 12, ал. 5, курсът се провежда с откъсване от работата.    Обучението започва с входящ тест и завършва с изпит пред квалификационна изпитна комисия. Последният се състои от две части: изходящ тест и устен изпит по преподадения материал. Успешно преминалите изпита курсисти получават Удостоверение за правоспособност за работа с ИЙЛ. 
6. Според същата Наредба, групите от курсове се формират в зависимост от функциите на кандидатите:

  • І групаПерсонал с изпълнителски функции, работещ непосредствено с ИЙЛ;
  • ІІ група: Персонал с функции, определени със заповед: отговорници по радиационна защита; лица, осигуряващи и/или контролиращи радиационната защита при дейности с ИЙЛ и др.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КУРС ЗА ПОДДЪРЖАЩО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

  • Подаване на предварителна заявка за поддържащо обучение по един от следните начини: E-mail: info@ncrrp.org; Факс: +359 2 8621059 или на адрес: гр. София 1606, п.к. 124 (за СОПРИЙЛ);
  • Копие на валидно удостоверение за основен курс;
  • Копие на документ за платена такса.

План-графикът за първоначално и поддържащо специализирано обучение за работа с ИЙЛ за различните групи се публикува тримесечно на Интернет страницата на НЦРРЗ. 

ТАКСИ:

Основен курс:
I група – 155 лв; 
II група – 228 лв;

Поддържащо обучение:
I група – 45 лв; 
II група – 72 лв;

Важно: Таксата за участие се заплаща преди началото на курса!Банкова сметка на НЦРРЗ:
IBAN : BG 10BNBG96613100151001
BIC: BNBGBGSD
БНБ, ЦУ