Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ОБУЧЕНИЕ

Обучение

  • СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

НЦРРЗ предлага обучение по специалностите „Радиобиология“ и „Радиационна хигиена“  на медицински и немедицински специализанти.

ЦЕЛТА на следдипломното обучение е да осигури на курсистите основни знания и практически умения, необходими за тяхната професионална дейност в съответните области в системата на здравеопазването.

  • СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

НЦРРЗ провежда специализирано обучение по „Радиационна защита“ за придобиване на правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения на специалисти с медицинско и немедицинско образование. То е в съгласие с условията на издадената на НЦРРЗ лицензия през 2007 г. и нейното подновяване през 2017 г. (Серия СО № 5253 от 06.07.2017 г.; важи до 10.07.2022 г.)  Курсовете са за първоначално и поддържащо обучение.

Сертификат-Лицензия за специализирано обучение

Законова база

Закон за висшето образование (обн. ДВ. бр. 112 от 27.12.1995 г.; изм. ДВ. бр. 17 от 01.03.2016 г.), изм. и доп. бр.98 от 27.11.2018г.

Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн. ДВ, бр. 7 от 27.01.2015 г.)

Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн. ДВ, бр. 7 от 27.01.2015 г.), изм. и доп. бр.58 от 23.07.2019 г.

Защитени дипломни работи

Дипломни работи на студенти от специалност „Медицинска физика“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, разработени в секция „Радиационна защита при медицинско облъчване“:  

Магистърски дипломни работи:
1. Сравняване на три дозиметрични метода за определяне на лъчевото натоварване на пациента при рентгенова графия – Яна Янкова, 2004;
2. Осигуряване на качеството на термолуминесцентна система за измерване на дози на пациента в рентгеновата диагностика – Рада Борисова, 2005;
3. Дозиметрични методи при рентеновата мамография – Йоана Атанасова, 2006;
4. Доза на пациента при рентгеновата компютърна томография – Николай Петров, 2007;
5. Характеристики на система за директна дигитална рентгенография – Диана Христова, 2007;
6. Оценка на дозата на ембриона и фетуса от рентгенови изследвания при бременност – Аделина Младенова, 2007;
7. Доза и качество на образа при рентгенова графия – Илия Дяков, 2008;
8. Доза на пациента в интервенционалната кардиология – Юлия Христова, 2008;
9. Лъчезащита на персонала в интервенционалната рентгенология – Петър Таков, 2008;
10. Контрол на качеството на уредби за конвенционална рентгенография – Розалинда Рашкова, 2008;
11. Характеристики на термолуминесцентни детектори за дозиметрия на пациента в рентгеновата диагностика – Десислава Костова-Лефтерова, 2008;
12. Фантомна дозиметрия при рентгеноскопия – Деяна Досиева, 2008;
13. Колективна доза на българското население и национални диагностични референтни нива на активностите в нуклеарната медицина – Татяна Стоянова, 2009;
14. Контрол на качеството и дозиметрия при денталните рентгенови компютърни томографи – Христо Хаджиангелов, 2009;
15. Радиационна защита при изписване на пациенти след радионуклидна терапия с йод-131 – Ирина Динева, 2011;
16. Дозиметричен одит с термолуминесцентни дозиметри на телегаматерапевтични уредби – Жулиета Тонева, 2012;
17. Колективна доза от нуклеарната медицина след въвеждането на позитронно-емисионнaтa томография в България – Йоана Русанова, 2012.  

Бакалавърски дипломни работи:
1. Контрол на качеството и дозиметрия при денталните рентгенови уредби – Десислава Костова-Лефтерова, 2006;
2. Лъчево натоварване на пациента при иригография – Деяна Досиева , 2006;
3. Дозиметрия на пациента при рентгенова компютърна томография – Петър Таков, 2006;
4. Характеристики на рентгеновите спектри в медицинската диагностика – Юлия Христова, 2007;
5. Сравняване на неинвазивни средства за измерване на радиационни величини в конвенционалната рентгенова диагностика – Калин Терзиев, 2008;
6.Дозиметрия на пациента при дентална рентгенография –Мария Спасова, 2009;
7. Контрол на качеството при дигитална мамография – Жулиета Тонева, 2010.