Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ЕКСПЕРТИ ПО МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА

Лицата, желаещи да бъдат включени в списъка на експертите по медицинска физика или да удостоверят поддържане на своята квалификация съгласно чл. 19, ал. 1 и ал. 3 на Наредба 2 на МЗ/2018 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване, подават в НЦРРЗ Заявление за вписване и Декларация за обработка на лични данни по утвърдени образци, налични за изтегляне по-долу.

Попълненото заявление и приложените документи се подават в деловодството на НЦРРЗ или по електронен път на следната електронна поща (rzmo@ncrrp.org).

Заявление за вписване
Декларация за обработка на лични данни

Списък на удостоверителни документи

Списък на експертите по медицинска физика на основание чл. 19, ал. 1 на Наредба 2 на МЗ за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване (Обн. ДВ бр. 13 от 09.02.2018 г.)

Актуален списък на експертите по медицинска физика