Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

След дипломно обучение

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КУРСОВЕТЕ НА НЦРРЗ

Обучението, предвидено в учебните програми на специализанти, приети по реда на чл. 45 от Наредба № 1/22.01.2015 г. и по реда на чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4. от Наредба № 34/29.12.2006, служители на РЗИ и Националните центрове е безплатно.

Обучението на специализанти, приети на места срещу заплащане, сключили договор за обучение, с база за обучение, различна от НЦРРЗ, се осъществява по сила на сключен договор за провеждане на съответното обучение и подписано към него допълнително споразумение за всеки отделен случай. Във връзка с чл. 40, ал. 2 и чл. 41 от Наредба 1/22.01.2015 се заплаща такса в размер на 230.00 лева за 1 месец.

Курсове за продължаващо обучение на висши медицински и немедицински специалисти (Курсовете са безплатни за специалисти от РЗИ и Националните центрове. Други специалисти могат да участват срещу заплащане). Цената за участие на един участник е 9 лв. на час. При ползване на апаратура и провеждане на анализи и изследвания по време на обучението, цената за един участник е 13 лв. на час, в съответствие с ПМС Постановление № 24/24.02.2018г код 21, Приложение 3 към чл. 29в (ДВ. бр.17/23.02.2018г).

Курсове за индивидуално обучение и практически семинари. (Курсовете са безплатни за специалисти от РЗИ и Националните центрове. Други специалисти могат да участват срещу заплащане.) Цената за участие на един участник е 9 лв на час. При ползване на апаратура и провеждане на анализи и изследвания по време на обучението, цената за един участник е 13 лв. на час.