Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

Радон

Има ли радон в училище?
Проверете концентрацията на радон в дома си!
Радон – Поддържайте ниски нива на радон в жилището!
Провеждане на контрол на нивата на радон в детски градини в Столична община

Биодозиметрия

Биологична дозиметрия

Облъчени храни

Облъчените храни – въпроси и отговори
Облъчените храни – регламентация
Облъчените храни – добра производствена практика, законодателство, стандарти

МЕДИЦИНСКО ОБЛЪЧВАНЕ

Информация за пациентите

Какво трябва да знаем, когато ни предстои рентгеново изследване?
Какви са рисковете при медицинско облъчване на деца?
Какво трябва да знаем, когато ни предстои зъбна снимка?
Какво трябва да знаем, когато ни предстои нуклеарномедицинско изследване?

Информация за медицинските специалисти

10 златни правила: Радиационна защита на персонала при скопия
10 златни правила: Радиационна защита на пациентите при скопия
Риск от кожни изгаряния при интервенционални процедури
Дози на пациентите при рентгенография
Дози на пациентите при рентгеноскопия
Изисквания към денталните рентгенови уредби за секторни графии
Становище на HERCA (Група на европейските регулаторни органи по радиационна защита) във връзка с портативните дентални рентгенови уредби

Съобщение за нежелано събитие

Постери за рентгеновите отделения

Информационен постер за предупреждение при бременност
Какво трябва да знаем за рентгеновите изследвания?
Какво трябва да знаем за нуклеарномедицинските изследвания?
Какво трябва да знаем, когато ни предстои зъбна снимка?
Носи ли риск лъчелечението?