Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Лаб. „Съществуващо облъчване и радиационни експертизи“

Лаборатория „Съществуващо облъчване и радиационни експертизи“ осъществява действия свързани с оценка на съществуващото облъчване и мониторинг на радон като:

  • Извършва мониторинг и експертен анализ на факторите на работната среда в обекти от ядрено-горивния цикъл, ядрени съоръжения и жизнената среда около обекти от бившия уранодобив;
  • Осъществява дейности за ограничаване на облъчването, дължащо се на естествени източници на йонизиращи лъчения, включително радон, на работни места, в жилищни и обществени сгради;
  • Осигурява качество, проследимост на измервания на радон и участва в междулабораторни сравнения;
  • Извършва оценка на облъчване на населението при ситуации на съществуващо облъчване в райони около бивши уранодобивни обекти;
  • Изпълнява дейности по Националната стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2027г.
  • Изготвя радиационни експертизи относно радиационната защита на персонала и населението,живеещо в райони около бивши уранодобивни обекти;
  • Участва в изготвянето на стратегии и програми в областта на радиационната защита;
  • Участва в консултативни съвети, работни групи и междуведомствени комисии във връзка с радиационната защита на населението.

Завеждащ лаборатория СОРЕ
 инж.-физик Бистра Куновска

Тел.: +359 2 953 35 08; Факс: +359 2 8621059; GSM: 0879 590 552
Е-mail: b.kunovska@ncrrp.org

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

УСЛУГИ И АПАРАТУРА

ПРОЕКТИ

ПУБЛИКАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

ДИСЕРТАЦИИ

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ „РАДОН“