Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Конкурси

ОНС
ОНС „доктор“ – Гергана Димитрова Савова

Област на висшето образование:  4. „Природни науки, математика и информатика“
Професионално направление: 4.3. „Биологически науки“
Научна специалност: „Медицинска радиологична физика“
Отдел: „Радиобиология“

Тема: „Модификатори на радиационния клетъчен отговор, молекулни механизми“

Научно жури в състав:

Доц. д-р Жана Николаева Джунова-Великова, дм (вътрешен)
Доц. Росица Петрова Христова, дм (вътрешен)
Проф. Райна Николаева Шипарова-Ботева, дхн, (външен)
Проф. Радостина Тенева Георгиева, дмн (външен)
Проф. д-р Василий Николаевич Голцев, дмн (външен)

Резервни членове:

Доц. д-р Илона Михайлова Гюлева, дм (вътрешен)
Доц. д-р Стоянка Рангелова Стоицова, дм (външен)

Съгласно Заповед № НУ-07-28/16.12.2019 г., първото заседание на Научното жури ще се състои на 08.01.2020 г. от 13.00 ч. в НЦРРЗ, ет. 1, зала № 105.

Публичната защита ще се проведе на 11.03.2020 г. от 13:00 ч., зала 225 на НЦРРЗ.   

Автореферат Гергана Савова
Рецензия 1 Гергана Савова
Рецензия 2 Гергана Савова
Становище 1 Гергана Савова
Становище 2 Гергана Савова
Становище 3 Гергана Савова