Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

План-график за тематичните курсове и индивидуалните обучения – 2021 г.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ЙОНИЗИРАЩИТЕ ЛЪЧЕНИЯ С ВЕЩЕСТВОТО (Модул О2)

Предназначение: за специализанти по „Медицинска радиологична физика” и специалисти по „Радиационна хигиена“ и  „Радиобиология”

Срок: 29-31 март – онлайн

Лектори: Ж. Василева и др.

 • Взаимодействие на заредени частици с веществото. Загуби на енергия. Линейна йонизация и спирачна способност. Разсейване на моноенергиен сноп електрони. Спектър на електроните в дълбочина. Пробег и практически пробег.
 • Взаимодействие на фотонни йонизиращи лъчения с веществото. Коефициент на предаване на енергия, масов коефициент на поглъщане. Отслабване на тесен сноп фотонно йонизиращо лъчение. Отслабване на широк сноп фотонно лъчение, фактор на натрупване.
 • Зависимост на коефициентите на взаимодействие за фотони от енергията на лъчението и от атомния номер на веществото. Еквивалентно вещество, еквивалентна среда, ефективен атомен номер.
 • Взаимодействие на неутрони с веществото.

ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В МЕДИЦИНСКАТА РАДИОЛОГИЯ (Модул О3)

Предназначение: за специализанти по „Медицинска радиологична физика”

Срок: 26-28 април – онлайн

Лектори: Ж. Василева и др.

 • Рентгенови лъчи: характеристично и спирачно рентгеново лъчение, спектри; общ интензитет на рентгеновите лъчи.  Рентгенова тръба и рентгенова уредба. 
 • Линейни ускорители за лъчелечение, получаване на високоенергийно спирачно лъчение. Протонни генератори. Генератори на тежки йони. Източници на неутрони. Закрити радиоактивни източници. Бета- и гама-радиоактивни източници. Неутронни източници. Закрити радиоактивни източници за лъчелечение. Открити радиоактивни източници, радиофармацевтици за радионуклидна диагностика.
 • Величини и единици, характеризиращи радиоактивните източници и радионуклидите.

КОМПЮТЪРНИ СИМУЛАЦИИ И МОДЕЛИ В МЕДИЦИНСКАТА ФИЗИКА (Модул О5)

Предназначение: за специализанти по „Медицинска радиологична физика”

Срок: 10-14 май – онлайн

Лектор: К. Близнакова

Въведение в метода Монте Карло: история, приложения, дефиниции, основни компоненти. Генератор на случайни числа и интегриране чрез Монте Карло. Транспорт на елементарните частиците по метода Монте Карло. Моделиране на траекторията на йонизираща частица във веществото. Моделиране на взаимодействията на фотони и електрони с веществото. Симулация на транспорт на йонизиращи частици в биологични тъкани чрез Монте Карло. Софтуерни пакети за Монте Карло, приложения в медицинската физика. Виртуални фантоми; класификация – физически и софтуерни фантоми; приложения в медицинската физика. Предимства, недостатъци и критерии за избор на проучване чрез компютърни симулации или реални измервания.

РАДИОХИМИЧНИ АНАЛИЗИ

Предназначение: за специализанти по „Радиобиология”, „Радиационна хигиена”

Времетраене: 3 дни

Срок: 0911. 06. 2021– онлайн

Лектор: Р. Тоцева

• Нормативни изисквания към обзавеждане на радиохимична лаборатория. Правила за работа в радиохимична лаборатория.
• Общи положения в радиохимията. Състояние на радиоактивните елементи в ултара ниски концентрации. Разпределение на радиоактивните елементи между две фази.
• Методи на пробовземане на проби от жизнената и околната среда.
• Основни принципи в радиохичичните анализи. Предварителна подготовка на пробит от различни матрици за анализ.
• Методи за измерване на активността. Калибриране и стандарти.
• Радиохимични методи за определяне на различни радионуклиди, при използване на: алфа-спектрометър, течно-сцинтилационен спектрометър, йонизационна камера, сцинтилационна камера, алфа-бета броячна апаратура, ниско-фонова бета-броячна апаратура в различна геометрия на измерване.
• Оценка на неопределеността от радиохимичния анализ.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА РАДИАЦИОННАТА ГЕНЕТИКА

Предназначение: за специализанти по „Радиационна хигиена” и „Радиобиология”

Времетраене: 1 дни

Срок: 08.06.2021- онлайн

Лектор: Р. Христова

• ДНК Основни познания за ДНК, като мишена на действието на йонизиращата радиация. Едноверижни и двуверижни разкъсвания.
• Радиационна канцерогенеза и мутагенеза. Онкогени и туморосупресорни гени.
• Чувствителност на различни органи.
• Наследствени ефекти на йонизиращата радиация.
• Влияние на йонизиращата радиация върху ембриона и плода.
• Действие на йонизиращата радиация върху човешкия организъм.
• Детерминистични и стохастични радиобиологични ефекти.

ОБЩА И КЛИНИЧНА РАДИОБИОЛОГИЯ

Предназначение: за специализанти по „Медицинска радиологична физика”

Срок: 04-06 октомври – онлайн

Лектор: Проф. д-р Т. Хаджиева, дмн,  Л. Хаджийска, дм

 • Взаимодействие на йонизиращите лъчения с биологичните системи – физична, физико-химична, биологична фази. ДНК – основна мишена на лъчевото въздействие, лъчеви увреждания.
 • Действие на йонизиращите лъчения върху клетката. Лъчечувствителност на клетката в зависимост от стадия на клетъчния цикъл и метаболитното й състояние. Механизми на клетъчна смърт. Хромозомни аберации. Лъчерезистентност. Отговор на нормалните и неопластичните тъкани на радиационното въздействие. Криви доза-ефект, терапевтичен интервал. Методи за прогнозиране на туморния отговор, 4 R. Лъчечувствителност на нормални тъкани. Толерантна доза. Терапевтична доза и вероятност за туморен контрол.
 • Кислороден ефект – природа и механизъм. Приложение в лъчелечението. Физични и биологични методи за преодоляване на хипоксичните клетки.
 • Физични фактори, определящи биологичното действие на йонизиращите лъчения. Линейно предаване на енергия (ЛПЕ) и относителна биологична ефективност (ОБЕ). Мощност на дозата в перкутанното лъчелечение и брахитерапията. Приложение на лъчения с високо ЛПЕ. Факторът време в перкутанното лъчелечение. Фракциониране на дозата. Модели при оценка на различните режими на фракциониране. Предимства и недостатъци за приложение в практиката. Ранни и късни лъчеви реакции на кожата, лигавиците, кръвотворната система. Лъчеви реакции при полу- и целотелесно облъчване. Фактори, влияещи върху лъчевата патология. Системи за отчитане на лъчевите реакции. Биология на туморите. Лъчечувствителност. Соматични ефекти върху гонадите и плода. Стохастични радиационни ефекти. Канцерогенеза и генетични ефекти.
 • Лъчечувствителност на организма. Лъчечувствителност в зависимост от пол, възраст, наследственост и др. биологични фактори. Остри лъчеви ефекти. Прагови дози. Летална доза. Синдроми на лъчевата болест. Първа помощ и възможности за лечение на пострадали при радиационен инцидент. Модифициране на радиационните ефекти. Средства за повишаване на лъчечувстви-телността (сенсибилизатори). Радиопротектори. Радиационни ефекти върху ембриона и фетуса при облъчване in utero. Зависимост от стадия на бременността и дозата.

РАДИОТОКСИКОЛОГИЯ

Предназначение: за специализанти по „Радиационна хигиена” и „Радиобиология”

Времетраене: 2 дни

Срок: 28.10. – 29.10.2021– онлайн

Лектори: Н. Чобанова, Ж. Джунова

• Пътища за постъпване на радионуклиди в организма. Основни закономерности на метаболизма: транспорт на радиониуклидите в организма, разпределение и преразпределение. Типове разпределение. Пътища на извеждане. Биологичен период на полуизвеждане.
• Фактори, определящи токсичността на радиоактивните изотопи. Особености на лъчевото увреждане, предизвикано от инкорпориране на радионуклиди.
• Лечебно-профилактични мероприятия при инкорпорация на радионуклиди. Механично отстраняване. Ускорено извеждане на радиоактивните вещества от първичното депо в органите на натрупване. Специфични методи на лечения при попадане на радиоактивни вещества в организма на човека. Деконтаминация на кожи и рани. Първа медицинска помощ.
• Токсикология на продуктите на делене на урана: радиоактивни изотопи на йод, цезий, стронций.
• Токискология на радия, радона и дъщерните му продукти.
• Токсикология на трансурановите елементи.

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

Предназначение: за специализанти по „Радиационна хигиена” и „Радиобиология”

Времетраене: 2 дни

Срок: 02 – 03.12.2021– онлайн

Лектори: П. Димитров, Н. Чобанова

• Основни понятия в съвременната епидемиология. Видове епидемиологични проучвания.
• Описателни и аналитични епидемиологични проучвания. Дизайн и провеждане на основните видове епидемиологични проучвания. Предимства и ограничения на епидемиологичните проучвания.
• Оценка на експозицията и анализ на риска при епидемиологични проучвания.
• Основни положения на биостатистическия анализ и приложението му при обработка на данни от епидемиологични проучвания.
• Разпределение и разсейване на данните. Честотни таблици, честота и вероятност, зависимост. Проверка на хипотези. Корелационен и регресионни анализи.
• Изчисляване на риск, шанс, относителен риск, отношение на шансовете, атрибутивен риск, популационен атрибутивен риск.
• Радиоепидемиологични проучвания в България.

ТЕМАТИЧНИ ЕДИНИЦИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ПРОГРАМИТЕ НА ОСНОВНИ КУРСОВЕ ПО СДО, ПРОВЕЖДАНИ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕДРИ КЪМ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1. Дозиметрични величини и единици в радиационната защита. Основни принципи и методи за радиационна защита. Норми за радиационна защита. – А. Димов, К. Иванова.
2. Лъчево натоварване на населението от естествения и техногенно усилен радиационен фон. – Н. Чобанова.
3. Радиационни аварии. Видове радиационно въздействие. Особености на лъчевото натоварване на населението. Мерки за защита и профилактика. – Ж. Джунова, А. Милчев
4. Радиоекология. – Р. Тоцева.
5. Особености на въздействието на йонизиращата радиация на субклетъчно, клетъчно и тъканно ниво. – Р. Христова.
6. Особености на въздействието на йонизиращата радиация върху организма като цяло – детерминистични и стохастични ефекти. Концепция за радиационния риск. – Н. Чобанова, Ж. Джунова
7. Съвременни схващания за оценка на биологичния ефект при малки дози йонизираща радиация. – Н. Чобанова, Ж. Джунова.
8. Професионални радиационни увреждания. Диагностични методи за тяхното верифициране. – Ж. Джунова, Кр. Негойчева
9. Диагностика, лечение и профилактика на радиационните увреждания при човека. – А. Милчев, Ж. Джунова
10. Основни принципи на радиационната генетика и ембриология. – Р. Христова
11. Радиоепидемиологични проучвания – методи, резултати и тенденции; – Н. Чобанова
12. Радиационна защита при медицинско облъчване. Лъчево натоварване на пациентите при диагностични изследвания с йонизиращи лъчения. – А. Димов
13.Обосноваване и оптимизация на медицинското облъчване. – А. Димов
14.Основни въпроси на радиохимията; – Р. Тоцева

Преподаването е адаптирано според профила на специализантите.
Тези курсове се провеждат по заявка на катедрите.
Срок: постоянен;
Размерът на месечната такса за теоретично обучение е 230.00 лв. Таксите за по-кратко от един месец теоретично обучение се изчисляват пропорционално.
Курсовете по СДО за медицински и немедицински кадри, специализиращи по държавна поръчка, са безплатни.

За заявки и информация:
Отдел „Научно-учебен“
доц. д-р Н. Чобанова, д. м.
GSM: 0878 124 358; Факс: +359 2 8621059
E-mail: sdo@ncrrp.org

Извадка от Тарифа на таксите – код 21 и следващи от Приложение № 3 към чл. 29в

Декларация за предоставяне на лични данни