Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

План-график за тематичните курсове и индивидуалните обучения – 2020 г.

РАДИОМЕТРИЯ И ДОЗИМЕТРИЯ НА ЙОНИЗИРАЩИТЕ ЛЪЧЕНИЯ

Предназначение: за специализанти по „Медицинска радиологична физика”и специалисти по „Радиационна хигиена“ и  „Радиобиология”
Времетраене: 5 дни
Срок: 18 – 22.05.2020
Лектори: Ж. Василева, Ц. Црънчев, К. Иванова, А. Димов, Р. Котова

• Радиометрични величини и единици. Дозиметрични величини и единици. Връзки между дозиметричните величини. Връзки между дозиметричните и радиометричните величини. Връзка на дозиметричните величини с величините, характеризиращи радиоактивните източници. Основни величини за оценка на радиационния риск и за ограничаване на облъчването: органна (тъканна) доза, еквивалентна доза, ефективна доза
• Оперативни дозиметрични величини: амбиентен дозов еквивалент, насочен дозов еквивалент, индивидуален дозов еквивалент.
• Детектори на йонизиращи лъчения. Основни характеристики на детекторите. Калибриране на детекторите в единици за радиометричните величини. Калибриране на детекторите в единици за дозиметричните величини.
• Определяне на радиоактивното замърсявяне на повърхности.
• Дозиметрия на фотонни йонизиращи лъчения с йонизационна камера. Измерване на експозицията и на въздушната керма. Електронно равновесие. Теория на кухината. Дозиметрия на заредени частици. Дозиметрия на ускорени електрони и на високоенергийно спирачно лъчение
• Видове детектори. Газови детектори. Йонизационни камери. Йонизационни радиометри и дозиметри. Полупроводникови детектори. Термолуминесцентни и фотолуминесцентни детектори. Сцинтилационни детектори. Калориметрични детектори, адиабатни и изотермни. Химични детектори. Феросулфатен (Фрике), хлор-бензолов и аланинов дозиметър. Фотографски детектори.+ практика
• Дозиметрия на инкорпорирани радиоактивни източници. Кинетика на източниците в живи организми. Основни математични модели за определяне на дозата – камерен анализ. Директни и индиректни методи за определяне на дозата
• Радиометрия и дозиметрия при закрити и открити радиоактивни източници. Методи за определяне на активността.+ практика                                                                                         
• Дозиметрия на неутрони и на смесени n-γ-лъчения
• Измерване на радиоактивни аерозоли. Измерване на радон и дъщерните му продукти.
• Метрологични характеристики на радиометрите и дозиметрите. Осигуряване на проследимост на измерванията. Обработка на експериментарлни резултати. Метрологичен контрол. Осигуряване на качеството на измерванията. Калибриране на средства за измервае в SSDL. Практически задачи по дозиметрия и радиометрия.

РАДИОХИМИЧНИ АНАЛИЗИ

Предназначение: за специализанти по „Радиобиология”, „Радиационна хигиена”
Времетраене: 3 дни
Срок: 03 – 05. 06. 2020
Лектори: Р. Тоцева

• Нормативни изисквания към обзавеждане на радиохимична лаборатория. Правила за работа в радиохимична лаборатория.
• Общи положения в радиохимията. Състояние на радиоактивните елементи в ултара ниски концентрации. Разпределение на радиоактивните елементи между две фази.
• Методи на пробовземане на проби от жизнената и околната среда.
• Основни принципи в радиохичичните анализи. Предварителна подготовка на пробит от различни матрици за анализ.
• Методи за измерване на активността. Калибриране и стандарти.
• Радиохимични методи за определяне на различни радионуклиди, при използване на: алфа-спектрометър, течно-сцинтилационен спектрометър, йонизационна камера, сцинтилационна камера, алфа-бета броячна апаратура, ниско-фонова бета-броячна апаратура в различна геометрия на измерване.
• Оценка на неопределеността от радиохимичния анализ.

ОСНОВНИ ВЪПРОСИ НА РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА

Предназначение: за специализанти по „Радиационна хигиена”, „Радиобиология” и „Медицинска радиологична физика“
Времетраене: 5дни
Срок: 16 – 20.11.2020
Лектори: Н. Чобанова, Р. Тоцева, Ц. Црънчев, Д. Лефтерова, И. Христосков

• Облъчване на човека от природни източници на ЙЛ. Природен радиационен фон, компоненти. Облъчване на човека от техногенни източници на ЙЛ.
• Оценка на облъчването от източниците на ЙЛ, използвани в медицината, индустрията, енергетиката, селското стопанство. Делът на природните и на техногенните източници в общото облъчване на човека.
• Радиационен риск и нормиране на облъчването за работещите в сферата на йонизиращите лъчения на населението. Норми за радиационна защита. Нормативни документи за работа с ИЙЛ.
• Радиационна защита при работа със закрити РА източници, при работа с открити РА източници, при транспорт и съхраняване на ИЙЛ
• Дозиметричен контрол на работните места, на околната среда, индивидуален дозиметричен контрол.
• Нормативни изисквания за РЗ на пациентите при използване на ЙЛ за диагностика и лечение. Задължения на медицински персонал, обосноваване на облъчването. Права на пациентите.
• Радиационни проблеми при експлоатация на ЯЕЦ. Видове ядрени реактори. Принципи на радиационната защита при ЯЕЦ защита при аварии. Извеждане на реакторите от експлоатация.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА РАДИАЦИОННАТА ГЕНЕТИКА

Предназначение: за специализанти по „Радиационна хигиена”и „Радиобиология”
Времетраене: 1 дни
Срок: 28.10.2020
Лектори: Р. Христова

• ДНК Основни познания за ДНК, като мишена на действието на йонизиращата радиация. Едноверижни и двуверижни разкъсвания.
• Радиационна канцерогенеза и мутагенеза. Онкогени и туморосупресорни гени.
• Чувствителност на различни органи.
• Наследствени ефекти на йонизиращата радиация.
• Влияние на йонизиращата радиация върху ембриона и плода.
• Действие на йонизиращата радиация върху човешкия организъм.
• Детерминистични и стохастични радиобиологични ефекти.

РАДИОТОКСИКОЛОГИЯ

Предназначение: за специализанти по „Радиационна хигиена”и „Радиобиология”
Времетраене: 2 дни
Срок: 29.10. – 30.10.2020
Лектори: Н.Чобанова, Ж. Джунова

• Пътища за постъпване на радионуклиди в организма. Основни закономерности на метаболизма: транспорт на радиониуклидите в организма, разпределение и преразпределение. Типове разпределение. Пътища на извеждане. Биологичен период на полуизвеждане.
• Фактори, определящи токсичността на радиоактивните изотопи.Особености на лъчевото увреждане, предизвикано от инкорпориране на радионуклиди.
• Лечебно-профилактични мероприятия при инкорпорация на радионуклиди. Механично отстраняване. Ускорено извеждане на радиоактивните вещества от първичното депо в органите на натрупване. Специфични методи на лечения при попадане на радиоактивни вещества в организма на човека. Деконтаминация на кожи и рани. Първа медицинска помощ.
• Токсикология на продуктите на делене на урана: радиоактивни изотопи на йод, цезий, стронций.
• Токискология на радия, радона и дъщерните му продукти.
• Токсикология на трансурановите елементи.

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

Предназначение: за специализанти по „Радиационна хигиена”и „Радиобиология”
Времетраене: 2 дни
Срок: 03 – 04.12.2020
Лектори: П. Димитров, Н.Чобанова

• Основни понятия в съвременната епидемиология. Видове епидемиологични проучвания.
• Описателни и аналитични епидемиологични проучвания. Дизайн и провеждане на основните видове епидемиологични проучвания. Предимства и ограничения на епидемиологичните проучвания.
• Оценка на експозицията и анализ на риска при епидемиологични проучвания.
• Основни положения на биостатистическия анализ и приложението му при обработка на данни от епидемиологични проучвания.
• Разпределение и разсейване на данните. Честотни таблици, честота и вероятност, зависимост. Проверка на хипотези. Корелационен и регресионни анализи.
• Изчисляване на риск, шанс, относителен риск, отношение на шансовете, атрибутивен риск, популационен атрибутивен риск.
• Радиоепидемиологични проучвания в България.

ТЕМАТИЧНИ ЕДИНИЦИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ПРОГРАМИТЕ НА ОСНОВНИ КУРСОВЕ ПО СДО, ПРОВЕЖДАНИ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕДРИ КЪМ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ


1. Дозиметрични величини и единици в радиационната защита. Основни принципи и методи за радиационна защита. Норми за радиационна защита. – . Димов, К. Иванова
2. Лъчево натоварване на населението от естествения и техногенно усилен радиационен фон. – Н.Чобанова
3. Радиационни аварии. Видове радиационно въздействие. Особености на лъчевото натоварване на населението. Мерки за защита и профилактика. – . Джунова, А. Милчев
4. Радиоекология. – Р. Тоцева
5. Особености на въздействието на йонизиращата радиация на субклетъчно, клетъчно и тъканно ниво. – Р. Христова
6. Особености на въздействието на йонизиращата радиация върху организма като цяло – детерминистични и стохастични ефекти. Концепция за радиационния риск. – Н. Чобанова, Ж. Джунова
7. Съвременни схващания за оценка на биологичния ефект при малки дози йонизираща радиация. – Н. Чобанова, Ж. Джунова
8. Професионални радиационни увреждания. Диагностични методи за тяхното верифициране. – Ж. Джунова, Кр. Негойчева
9. Диагностика, лечение и профилактика на радиационните увреждания при човека. – А. Милчев, Ж. Джунова
10. Основни принципи на радиационната генетика и ембриология. – Р. Христова
11. Радиоепидемиологични проучвания – методи, резултати и тенденции; – Н. Чобанова
12. Радиационна защита при медицинско облъчване. Лъчево натоварване на пациентите при диагностични изследвания с йонизиращи лъчения. – А. Димов
13.Обосноваване и оптимизация на медицинското облъчване. – А. Димов
15.Основни въпроси на радиохимията; – Р. Тоцева

Преподаването е адаптирано според профила на специализиращите лекари.
Тези курсове се провеждат по заявка на катедрите.
Срок: постоянен;
Размерът на месечната такса за теоретично обучение е 280.00 лв.
Курсовете по СДО за медицински и немедицински кадри, специализиращи по държавна поръчка, са безплатни.

За заявки и информация:
Отдел „Научно-учебен“
доц. д-р Н. Чобанова, д. м.
GSM: 0878 124 358; Факс: +359 2 8621059
E-mail: sdo@ncrrp.org

Извадка от Тарифа на таксите – код 21 и следващи от Приложение № 3 към чл. 29в

Декларация за предоставяне на лични данни