Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Отдел „Държавен здравно-радиационен контрол“ (ДЗРК)

Съгласно Правилника за устройството и дейността на Национален център по радиобиология и радиационна защита, Центърът е структура на националната система за здравеопазване по проблемите на общественото здраве в областта на радиационната защита.

Отдел „Държавен здравно – радиационен контрол“:

1. Осъществява държавен здравнo – радиационен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на източници на йонизиращи лъчения за територията на административни области София-град, София-област, Перник, Благоевград и Кюстендил и на обекти с национално значение – ядрена енергетика, експериментални ядрени реактори, обекти на бившия уранодобив, национални хранилища за радиоактивни отпадъци.

  • извършва систематичен и насочен здравно-радиационен контрол на обекти с източници на йонизиращи лъчения;
  • осъществява контрол за осигуряване на радиационната защита на лицата при извършването на дейности с източници на йонизиращи лъчения;
  • извършва контрол върху радиационните фактори на работната и жизнената среда за оценка на облъчването на населението, оценка на риска и предприемане на мерки за ограничаване вредното им въздействие;
  • извършва контрол на защитата на пациентите при медицинско използване на йонизиращи лъчения;
  • извършва контрол по изпълнение на изискванията за защита на лицата при хронично облъчване в резултат на производство, търговия и използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклиди;
  • събира и поддържа база данни за обектите с източници на йонизиращо лъчение и провеждания контрол;
  • провежда обследване на аварийни ситуации и инциденти с източници на йонизиращи лъчения и осигурява дозиметричен контрол при отстраняване последиците от радиационна авария;

2. Осъществява методическа и консултативна помощ на отдели „Радиационен контрол“ при Регионални здравни инспекции – Бургас, Варна, Враца, Пловдив и Русе по въпросите на радиационната защита.

Началник отдел „ДЗРК:
мед. физик Яна Сиджимова

Тел: +359 2 962 39 54GSM: 0878 124 206
E-mail: 
y.sidzhimova@ncrrp.org

Ръководител сектор „Национални обекти и насочен контрол“:
д-р Светослав Савчев

GSM: 0878 124 271;
Е-mail: s.savchev@ncrrp.org