Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ден: 27.04.2021

НЦРРЗ обявява конкурс за длъжност заместник директор по радиационна защита.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

На основание чл.4, ал.3 от Правилника за устройстото и дейността на НЦРРЗ, чл.91 от Кодекса на труда и Заповед №: РД-02-14-39/ 27.04.2021г.

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжността:

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

Изисквания към кандидатите:

Да притежават образователно-квалификационна степен магистър с призната специалност по „Медицинска радиологична физика“, „ Радиационна хигиена“ или „Радиобиология“ ; образователна и научна степен „доктор“ по „Медицинска радиологична физика“, „ Радиационна хигиена“ или „Радиобиология“; професионален опит- не по-малко от 5 години; да познават нормативната уредба в областта на радиационната защита и здравеопазването; да притежават стратегическа и управленска компетентност.

В срок от 20 (двадесет) работни дни от публикуването на обявата, кандидатите да представят в сградата на НЦРРЗ, находяща се на ул. Св. Георги Софийски №3, сграда 7 следните документи: Писмено заявление по образец за участие в конкурса, декларация от лицето че е пълнолетен български гражданин, не е поставяно под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност, копие от диплома за завършено висше образование, копие от документи, удостоверяващи професионален опит, копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации в областта на радиационната защита, както и идеен план за  развитие на радиационната защита, в съответствие с нормативната уредба.

При подаване на документите на кандидатите ще се предостави длъжността характеристика за конкурсната длъжност.

В срок от 1 (един) месец на сайта и информационното табло в сградата на НЦРРЗ, ще бъде обявен списъка на одобрените кандидати по документи, които ще бъдат допуснати до конкурс.

Конкурсът ще се проведе чрез, писмен изпиттест и представяне на идеен план за развитие на радиационна защита, в съответствие с нормативната уредба. Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на НЦРРЗ и сайта на Центъра. За подаване на документи– тел. 0878 124 379 г-жа Стефка Евтимова- етаж 2, стая 213А в сградата на НЦРРЗ, находяща се на ул. Св. Георги Софийски №:3, сграда 7.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА