Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ден: 04.11.2020

НЦРРЗ обявява конкурс по документи за медицински физик по специалност „Медицинска радиологична физика“

НЦРРЗ обявява конкурс по документи за медицински физик по специалност „Медицинска радиологична физика“ – 2 (две) места за нуждите на лаб. Радиационна защита при медицинско облъчване“ със срок 1 месец от публикуването на обявата  на сайта на НЦРРЗ.

Изисквания към кандидатите:

            – да притежават придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по медицинска физика;

            – да имат трудов договор с НЦРРЗ;

            – при спечелен конкурс, да сключат споразумение по чл. 237 от КТ за места финансирани от държавата;    

            – да не са осъждани, с влязла в сила присъда за умишлени престъпления от общ характер.

В едномесечен срок от публикуването на обявата да подадат в деловодството заявление до Директора на НЦРРЗ, към което да приложат следните документи:

  1. Автобиография – европейски формат.
  2. Копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по медицинска физика, заверена с текст „Вярно с оригинала“.
  3. Копие на документ за самоличност.
  4. Удостоверение за трудов стаж (ако има такъв).
  5. Медицинско свидетелство.
  6. Свидетелство за съдимост.
  7. Писмено съгласие за обработка на лични данни (по образец).

С допуснатите кандидати ще се проведе събеседване по утвърден конспект.