Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Отдел

ДЕЙНОСТ:

  • Осигурява качество на измерванията на уредите, използвани за   измерване на йонизиращите лъчения в медицината;
  • Извършва проверка, калибриране и качествен контрол на измерванията;
  • Въвежда  стандартизирани условия за измерване съгласно изискванията на европейските стандарти и препоръки на МААЕ;  
  • Персонална дозиметрия на външното облъчване; 
  • Поддържа национален дозиметричен регистър; 
  • Дозиметрични измервания при радиационни инциденти; 
  • Стационарна и мобилна целотелесна дозиметрия.

IAEA/WHO TLD POSTAL DOSE QUALITY AUDIT – 2016

IAEA/WHO TLD POSTAL DOSE QUALITY AUDIT – 2015

IAEA/WHO TLD POSTAL DOSE QUALITY AUDIT – 2014

Завеждащ секция:
гл. ас. Цветелин Пенев Црънчев
tsetso@ncrrp.org
GSM: 0878 124 305

1.Наредба № 32 от 07.11.2005 г. на МЗ за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения (издадена от МЗ; обн. ДВ. бр. 91 от 15.11.2005 г.) 

2. Наредба за основни норми за радиационна защита (приета с ПМС № 229 от 25.09.2012 г.; обн. ДВ. бр. 76 от 05.10.2012 г.) 

3. Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (приета с ПМС № 242 от 08.10.2007 г.; обн. ДВ. бр.83 от 16.10. 2007г.,изм. и доп. ДВ. бр.81 от 23.10. 2012 г.) 

4. Директива 1999/ЕО/2 на Европейския парламент и на Съвета от 22 февруари 1999 г. за сближаване на законодателствата на държавите – членки относно храните и хранителните съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение (от 22.02.1999) 

5. Директива 1999/ЕО/3 на Европейския парламент и на Съвета от 22 февруари 1999 г. за създаване на списък на общността на храни и хранителни съставки, третирани с йонизиращо лъчение (от 22.02.1999) 

6. Закон за храните (обн. ДВ. бр. 90 от 15.10.1999 г., доп., бр. 44 от 10.06.2016 г., в сила от 10.06.2016 г., бр. 88 от 08.11.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) 

7. Наредба № 6 за видовете храни, които могат да се обработват с йонизиращи лъчения и условията и реда за обработването им (ДВ, бр. 38 от 12.04.2002 г.)

Извадка от Тарифа на таксите – код 19 и следващи от Приложение № 3 към чл.29в
Извадка от Тарифа на таксите – код 16 и следващи от Приложение № 3 към чл.29в