Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Услуги

Лаборатория „Радиационна медицина“ извършва:

  • Профилактични прегледи на работещи с ИЙЛ;
  • Издаване на експертни медицински заключения за работа в среда на йонизиращи лъчения;
  • Оценка на здравословното състояние на пострадали при радиационни аварии;
  • Специализирани изследвания за оценка на риска от въздействие на ниски дози радиация;
  • Консултативна дейност.
  • Заплащането на услугите е съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.

Извадка от Тарифа за таксите – код 18, 19, 20, 21 и последващи от Приложение № 3 към чл. 29в
Банкова сметка на НЦРРЗ
Заявление за извършване на медицински преглед
Бланка за периодичен здравен мониторинг
Декларация за предоставяне на лични данни
Извадки от българското законодателство, цитирани в декларацията