Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ

НЦРРЗ е акредитиран Орган за контрол от вида А с рег. № 251 ОКА/11.10.2018 г., съгласно БДС ЕISO/IEC 17020:2012Обхватът на акредитация включва:

  • професионално облъчване: индивидуална ефективна доза от външно фотонно лъчение чрез филмова дозиметрична система, енергиен обхват от 20 keV до 3 MeV.Обхват на измерване от 50 μSv до 1 Sv; индивидуална eфективна доза от външно фотонно лъчение чрез термолуминисцентна дозиметрична система, енергиен обхват от 20 keV до 3 MeV. Обхват на измерване от 100 μSv до 2 Sv [Sv];
  • постъпване на изкуствени, излъчващи гама-кванти, радионуклиди в организма на персонал и население;
  • радиационна защита и радиационни параметри на работна и жизнена среда: доза и мощност на дозата от рентгеново лъчение във въздуха; въздушна керма (падаща/входяща)/мощност на въздушната керма; мощност на дозата гама-лъчение във въздуха за терени и площи на открито и в сгради; повърхностно радионуклидно замърсяване чрез преки и непреки измервания [part./cm2.min]
  • съдържание на радионуклиди в селскостопански продукти, предназначени за човешка консумация и храни (мляко и млечни продукти, детски храни, други храни, с изключение на несъществени храни и течни храни)
  • радиологични показатели на вода, предназначена за питейно-битови цели: на натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели; на отпадъчни води, зауствани във водни обекти; на повърхностни и подземни води;
  • съдържание на радиоактивни вещества в козметични продукти;
  • специфична активност в почвeни слоеве, строителни материали и отпадъци;
  • съдържание на радионуклиди в материали и стоки, съдържащи радиоактивни вещества.

Важно!
Проби за анализ се приемат след предварително съгласуване по телефон или електронна поща.

За контакт:
доц. Росица Тоцева, д.м., тел. 0878124361, e-mail: r.totzeva@ncrrp.otg
Гергана Иванова, тел. 0878124251, e-mail: g.ivanova@ncrrp.otg

Сертификат за акредитация с рег_ № 251 по ОКА от 30_09_2019 г.

Декларация за конфиденциалност

Процедура за разглеждане на жалби и възражения

Правила за ползване на акредитационния символ на ИА „БСА“

Декларация за предоставяне на лични данни

Секция „Дозиметричен контрол“

Анкетна карта
Заявка за контрол – Сектор 1
Извадка от Тарифа на таксите – код 12 и следващи от Приложение № 3 към чл.29в
Сведение за лицата и използваните дозиметри
Заявка за дозиметричен контрол – Сектор 2

Инспекция „Общ радиационен контрол“

Заявка за измерване на радиационни параметри на работна и жизнена среда
Извадка от Тарифа на таксите – кодове 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 (11.03) и следващи от Приложение № 3 към чл. 29в
Заявка за контрол – Сектор 5

Инспекция „Контрол в ядрената енергетика“ (КЯЕ)

Извадка от Тарифа на таксите – кодовe 04 и следващи, 09 и 10 от Приложение № 3 към чл. 29в
Заявка за контрол в инсп. КЯЕ – Сектор 3 на ОК

Лаб. „Мониторинг на облъчване на населението“

Извадка от Тарифа на таксите – код 15 и следващи от Приложение № 3 към чл.2
Заявка за контрол – Сектор 4