Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ОНС „доктор“

ОНС „доктор“ – Любомира Стефанова Попова-Хаджийска

Област на висшето образование: 4. „Природни науки, математика, информатика“
Професионално направление: 4.3. „Биологически науки“
Научна специалност: „Радиобиология“
Отдел: „Радиобиология“

Тема: „Цитогенетични ефекти от йонизиращо лъчение при диагностични и терапевтични медицински процедури“

Научно жури в състав:
Доц. д-р Жана Николаева Джунова-Великова, дм (вътрешен)
Доц. д-р Илона Михайлова Гюлева-Ангелова, дм (вътрешен)
Проф. Радостина Тенева Георгиева, дмн, (външен)
Проф. д-р Николай Василев Мънчев, дмн (външен)
Доц. д-р Велко Рангелов Рангелов, дм (външен)

Резервни членове:
Доц. д-р Нина Атанасова Чобанова, дм (вътрешен)
Доц. Катя Георгиева Станкова, дм (външен)

Съгласно Заповед № НУ-07-20/07.10.2019 г., първото заседание на Научното жури ще се състои на 15.10.2019 г. от 12.00 ч. в НЦРРЗ, ет. 1, зала № 105.

Публичната защита ще се проведе на 10.12.2019г. в НЦРРЗ, зала 225 от 13 ч.

Автореферат
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3