Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ОНС „доктор“

Десислава Звездомирова Костова-Лефтерова

Област на висшето образование: 7. „Здравеопазване и спорт“
Професионално направление: 7.1. „Медицина“
Научна специалност: „Медицинска радиологична физика“
Секция: „Радиационна защита при медицинско облъчване“

Тема: „Оптимизация на рентгенови изследвания в педиатрията“

Научно жури в състав:
проф. Женя Начкова Василева, д. м. (вътрешен)
доц. д-р Жана Николаева Джунова-Великова, д. м. (вътрешен)
проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, д. м. н. (външен)
доц. инж. Петър Иванов Триндев, д. м. (външен)
доц. Венцеслав Стоянов Тодоров, д. ф. (външен)

Резервни членове:
доц. д-р Нина Атанасова Чобанова, д. м. (вътрешен)
доц. Атанас Георгиев Караджов, д. м. (външен)

Съгласно заповед № ИУ-07-31/28.08.2015 г., публичната защита на дисертационния труд на Десислава Любомирова Костова-Лефтерова на тема: „Оптимизация на рентгенови изследвания в педиатрията“ се проведе на 12.10.2015 г. от 13,00 часа в НЦРРЗ, зала № 225.

Автореферат
Рецензия – 1
Рецензия – 2
Становище – 1
Становище – 2
Становище – 3