Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ОНС „доктор“

ОНС „доктор“ физик Илия Ненков Дяков

Област на висшето образование: 7. „Здравеопазване и спорт“
Професионално направление: 7.1. „Медицина“
Научна специалност: „Медицинска радиологична физика“
Лаборатория: „Радиационна защита при медицинско облъчване“

Тема: „Осигуряване на диагностично качество и минимални дози на пациентите в компютърната томография“

Научно жури в състав:
Доц. д-р Жана Николаева Джунова-Великова, дм (вътрешен)
Проф. Женя Начкова Василева, дм (вътрешен)
Проф. д-р Галина Кирова – Недялкова, дм (външен)
Доц. Десислава Звездомирова Костова- Лефтерова, дм (външен)
Доц. Венцеслав Стоянов Тодоров, дф (външен)

Резервни членове:
Доц. д-р Нина Атанасова Чобанова, дм (вътрешен)
Доц. Петър Иванов Триндев, дм (външен)

Съгласно Заповед № НУ-07-26/25.07.2018 г., първото заседание на Научното жури ще се състои на 27.08.2018 г. от 12.00 ч. в НЦРРЗ, ет. 1, зала № 105.

Публичната защита ще се проведе на 29.10.2018 г. в НЦРРЗ, зала 225 от 13.00ч.

Автореферат
Рецензия – 1
Рецензия – 2
Становище – 1
Становище – 2
Становище – 3